ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

JUSTICE FOR ERITREAN PEOPLE NOW

21 Oct 2016

Demonstration by Pro-Justice Eritreans in Support of Commission Of Enquiry on Eritrea at the United Nations in New York City October 27, 2016