ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Public Meetings with Amb. Anderbrhan Welde Giorgis

05 May 2017

Building a common Knowledge of our History, a common Understand of our Present and shared vision of our future.