መዓልቲ ከቢረ


መዓልቲ ከቢረኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2017)ቴማ ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና
ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ከምኡዊን ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ማሕሙድ ገደም እዮም።
ዕዱማትና ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” አብ ዝብል ኣርእስቲ ዝገበርዎ መጽናዕትን ዘሎዎም ተሞክሮታትን ብምቅራብ፡
ኣብቲ ንኹሉ ግዱስ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ከቢረ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክህቡና እዮም።
ከምኡ ውን አብ መንጎ አስተምህሮታት ዋዛ ምስ ቁምነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ማዓልቲ ድማ ንኣብነታውያን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብ ምምራጽ፡ ዛዕቦኦምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምግላጽ
ሽልማት ከቢረንሽልመሉ መዓልቲ እዩ።
መዓልቲ ከቢረ 2017
ዕለት 8 Aprilቀዳም 28-03-2015
ሰዓት 17:00 - 20:00
ቦታ Kista träff
ብደሓን ምጹ
ኣዳለውቲ
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወ

D

A

Y

 

O

F

 

K

E

B

I

R

E

 

2

0

1

7

ድሑራት ኣተሓሳስባታት ጸረ ህዝባዊ ቃልስናን ስሉጥ ዓወቱን ስለ ዝኾኑ ንምፍሻሎም ብንቕሓት ንቃለስ!

ሓደ ደርባዊ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ዝመርሖ ኩሉ-መዳያዊ ሂወትን ዘካይዶ ቃልስን፡ ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት፡ እምነታትን ባህልታትን ክህልዉ ውሁብን ባህርያውን እዩ። እዞም ዝተፈላለዩ ኣራኣእያታት፡ እምነታትን ባህልታትን እዚኣቶም ድማ ገሊኦም ብባህርያዊ /ተፈጥራኣዊ/ ገሊኦም ድማ፡ ኣብ መስርሕ ህልውናን ቀጻልነትን ናይቲ ሕብረተ-ሰብ ዝፍጠሩ፡ ዝምዕብሉን ዝውረሱን ኣብ መንነትን እንታይነትን ናይቲ ህዝቢ ኣብ ምቕራጽን ምግላጽን ውድዓውን መሰረታውን ተራ ዘለዎም ተርእዮታትዮም። ኩሎም ኣብቲ ሕብረተ- ሰብ ዝንጸባረቑን ዝተሓዙን ኣረኣእያታትን እምነታትን ሓደ ዓይ

Add a comment

መዓልቲ ከቢረ


መዓልቲ ከቢረኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2017)ቴማ ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና
ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ከምኡዊን ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ማሕሙድ ገደም እዮም።
ዕዱማትና ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” አብ ዝብል ኣርእስቲ ዝገበርዎ መጽናዕትን ዘሎዎም ተሞክሮታትን ብምቅራብ፡
ኣብቲ ንኹሉ ግዱስ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ከቢረ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክህቡና እዮም።
ከምኡ ውን አብ መንጎ አስተምህሮታት ዋዛ ምስ ቁምነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ማዓልቲ ድማ ንኣብነታውያን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብ ምምራጽ፡ ዛዕቦኦምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምግላጽ
ሽልማት ከቢረንሽልመሉ መዓልቲ እዩ።
መዓልቲ ከቢረ 2017
ዕለት 8 Aprilቀዳም 28-03-2015
ሰዓት 17:00 - 20:00
ቦታ Kista träff
ብደሓን ምጹ
ኣዳለውቲ
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወ

Add a comment

ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ካብ’ዚ ኢሳያስ ዘርእዮ ቀበጥበጥ ዘይኮነስ፡ ካብ መሪር ቀጥታዊ ተመክሮኡ’ዩ ክመሃር ዘለዎ

መንግስቲ” ማለት ብህዝቢ እምነት ዝተነብረሎም እኩባት ሰባት ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ንምምላስን ንምምላእን ምምሕድራዊ ስልጣንን ሓላፍነትን ዝርከብሉ ማእከላይ ትካል’ዩ። እዞም ብህዝቢ እምነት ዝተነብረሎም እኩባት ሰባት ብወገኖም፡ ብመሰረት ምምሕዳራዊ ስልጣኖም፡ ሓላፍነቶም፡ ዕለታዊ ጠለባትን፡ ብደሆታትን ህዝብን ሃገርን ኣብ ንምፍታሕ ምንጣፍ ምዃኑ ስነ-መጎታዊ ሓቂ ይመስለኒ። ውጽኢት ዕዮኦም ድማ

Add a comment

ክዕቀቡ ዘሎዎም ባህሊታት ህዝቢ ኤርትራ

እንታይ'! እንታይ ይገበር ኢልኩምዎ፡ እንሆልኩም ሕጂ ዘሎናዮ ሕማቕ ግዜ ኮይኑ እቲ ኩሉ ስልጡን ባህልታትና ካብ መዘናግዒ ፈስቲቫላት ምዃን ሓሊፎም፡ ካልእ ትርጉም ከምዘይብሎም ኮይኖም እንድዩም ተቆጽሮም።
 
መቸስ፡ ኣብ መንጎ ምዕባሌን (Development) ስልጣኔን (Civilisation) ዘሎ ፍሊልይ ንኩላትና ብሩህ ኢዩ ይመስለኒ። ህዝብና ምዕባለ ዘመንና ተጠቂሙ ሰማ ሰማያት ብምውንጫፍ ከዋኽብቲ ሰማይ ክድህሲስ ዕድል' እንተ ዘይረኸበ፡ ካብኡ ኣትሕትካ ክርኤ ዘይከኣል ስልጣኔ ዝወ ህዝቢ ምኳኑን፡ ካብቶም ስልጡናት ሕብረተሰብ ዝበሃሉ ህዝቢታት ዓለምና ድማ ሓደ ምኳንና ናብ ባይቶ ጸጥታ ወድብ ሕቡራት መንግስታት (UNSC) ወይ ዩንስኮ (UNESCO)ከይድና ነመሳኽሮ ዛዕባ ኮይኑ ኣይረኣየኒን።
 
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ዓለምና ኣይፍጥረት ወዲሰብ ኣይእንስሳዊ ባህሪይ ሰቢሉዎም ወላድ ኣብ ልዕሊ ወለዱ፡ ቁሸታት ኣብ ልዕሊ ጎደብኦም፡ እዚ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልኣይ፡ ሓንቲ ብሄር ኣብ ልዕሊ እቲ ኻልእ፡ ኮታስ ኩሉም ነገደ ኣዳም ከም ዓሳታት ባሕሪ ነንሕድሕዶም ኣብ ዝበላልዑሉ ዘሎው ሕሱም ዘመን፡ ነሕና ህዝቢ ኤርትራ ፍሊልያትና ዓቅብና ናብታ ብቀሊሉ ክትብጻሕ ዘይትከኣል ትመስል ዘላ ባና ሓድነትና ብትዕግስቲን፡ ብዓቕልን ሓቦን እሞኸኣ: ምስ ኩሉ ድኽመታትና ብተስፋ ክንጓዝ ምኽኣልና እቲ እንኮ መለለይ ሕላጌት ስልጣኔና ኢዩ። ብሓቂ ክዕቀብ ዘሎዎ ስልጡን ባህሊ ድማ ኸኣ ኢዩ።
 
ንዝመጾ ጋሻ ምኽንያት መምጽዩኡ ቅድም ምሕታት " ንቅደም በል!" ምባል ዝቀልሎ ስልጡን ህዝብና፡ ነዛ ንቅደም በል ዝብለካ ዘሎ ጸጋ፡ ከምቶም ርእሰማላዊያን ዘመንና ኣኺሉ ተሪፉዎ ኮይኑ ኣይኮነን "ንቕደም በል!" ዝብል፡፡ የግዳስ ሓብርካ ኣብ ትቋደሶ ቁራስ እንጀራ ማዕረ ክንድምታይ በረኸት ከም ዘሎዎ ዝርዳእ ስልጡን ባህሊ ስለ ዝወነነ ጥራሕ ኢዩ እምበር።
 
ካብ ዘላቶ ከካፍል ዘይበቂቅ ህዝቢ፡ ሓቢሩ ክቋደስ ምንም ኣይጽግሞን። ሓቢሩ ዝቋድስ ህዝቢ ድማ ሓቢሩ ክብሪ ህዝቡን፡ ልዑላዊነት ሃገሩን ከረጋግጽ ምንም ኣይኸብዶን ኢዩ። ህዝቢ ከቢሩ ማለት ድማ ፍትሒ ተረረጋግጹ፡ ሰላም ነግሱ፡ ሃገር ድማ ልዑላዊነታ ዓቂባ ንጎደና ምዕባለ ትግስግስ ኣላ ማለት ከም ዝኾነ ዘማትእ ጉዳይ ኣይኮነን። እዚ ኢዩ እምበኣር እቲ ቅድም ዝነበረን ሕጂ ግን ክጭወ ዝድለ ዘሎ መንነት ህዝብና። እዚ ኸኣ ኢዩ መሰረት ስልጡን ባህልናን ንምዕቃቡ ድማ ኩላትና ኣሚሪርና ክንቃለሰሉ ይግብእ እንብል ዘሎና።
 
ስልጣኔ ሓደ ሕብረተሰብ፡ ከምዛ ንጎደና ምዕባለ ዝግበር ጉዕዞ መደብ ዕዮታትካ ኣብ ዓውደ ኣዋሪሕ ደርዲርካ ብምስራዕ፡ ኣብ ክንድዚ ኣዋሪሕ ክሳብ ክንድዚ ፋብሪካታ ክሃንጽ ኢየ ኢልካ ትኸዶ ቀሊል ጉዕዞ ዘይኮነስ፡ ካብ ጥንቲ ጥቂምቲ ኣትሕዙ፡ ካብ ውሉድ ንወለዶ እና ተወራረሰ ዝመጽእን፡ ኣብ መስሪሕ ድማ ህዝብካ እናሃነጽካ ትመጻእሉ ሓርጎጽጎጽ ዝመልኦ ነዊሕ ፍኖተ ታርኻዊ ቃልሲ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኢዩ። እዚ ብመስሪሕ ንነውሕ ዘመናት ኣብ ነፍስወከፍ ዜጋ ዝህነጽ ከውሒ ስልጣኔ መንነት ከናውጽ ዝፈተነ ሓይሊ ድማ መጨርሽኡ ስዕረት ጥራሕ ኢዩ ዝኸውን።
 
ክቡራት ኣሕዋት ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ሓቀይኛ መንነትና እዚ እንተ ኮይኑ ደኣ ኣብዚ ግዜ'ስ ናብ ካልእ ባና መንነት ከነማዕዱ የድልየና ድዩ? ነዚ ባህሪያዊ ጸጋ ስልጣኔ ዘይተቋደሱ ካልኦት ሕብረተሰብ ዓለምና እኮ፡ በዚ በጽሕናዮ ዝብሉና ዘሎው ንቅሓተሕልና ንህዝቦም ውሑስ ምዕባለ ደኣምበር፡ ውሑስ ስልጣኔ ከረጋግጽሉም ከቶ ኣይተኸኣሎምን ኢዩ ዘሎ።
ወዮ ደኣ ልቢ ኣውድቕና ኣይኣስተወዓልናሉን ንኸውን እምበር፡ እዞም ሎሚ ብንቅሓተ ሕልና ኣመና ሶጊምና ዝብሉና ዘልው ሕብረተሰብ ዓለምና፡ እዚ ንሕና ንዘመናት ሃነጽናዮ ስልጣኔ ከም ዘይወነኑ ብቀሊሉ ምተገንዘብና'ሞ፡ ንርእስና ተመልስና፡ " ስለምንታይ ኢዮም እዞም ምዕቡላት ሕብረተሰብ ዓለምና ነዚ ድንቂ ምዕባሌኦም ብመንገዲ ስልጣኔ ገይሮም ዘይበጽሑዎ?" ኢልና ምሓተትና ነይርና።
 
ሻቡ፡ ስልጣኔ ሓደ ሕብረተሰብ፡-
 
" ዘይከም ምዕባለ ዘመንና ብግዜ ሰሌዳ ጥራሕ ከም ዘይዕምሞ፡ ወይ ድማ ከም ዓውደ ኩናት ናይዚ<

...

Add a comment

ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኣብ ኣመሪካ ንክጣየሱ መደባት ኣሎ !

መንግስቲ ኣመሪካ፣ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ሶርያውያንን፣ ኣብ ኣመሪካ ንከተጣይስ ድልውቲ ኢያ ዝብል መግለጺ ብቤት ጽሕፈት ላዕላዋይ ኮምሽን ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣቡ ዳቢ፣ ዋና ከተማ ኢማራት ዓረብ (UNHCR OFFICE- Abu Dhabi )  ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ከም ዝተዝረገሐ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ጸብጻብ ሓቢሩ። እዚ መግለጺ’ዚ ምስ ተሰምዐ፣ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ኮምሽን ስደተኛታት ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ብዝመጹ ኤርትርውያንን ዒቚ ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ብሰንኪ’ዚ ከኣ፣ ምዝገባ ዝካየደሉ ግዜ ሰኑይን ሮቡዕን ንክኸውን ከም ዝተወሰነ ኣቲ ዝበጽሓና ጸብጻብ ሓቢሩ።

Add a comment

ዘሕጉስ ብስራት ንኩሎም ተኸታተልቲ ሬድዮ ድምጺ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ብምኽኒያት መበል 68 ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ ቀዲማይ ሱዉእ ኤርትራ ሸኽ ዓብደልቓድ ከቢረ ፡ ንምቅላሕ ፈነወ ሬድዮ ድምጺ ሰልፊ ካብ ዕለት 16 ሕዲር 2017 ጀሚራ ንኣስታት ክልተ ሰሙናዊ ዝቕጽል ነዚ ረዚን መዓልቲዚ ዘድምቕ ዝተፈላልየ መዯባት ከተቕርብ ሙዃናን ብተወሳኺ ድማ ብወዱ ጀበርቲ ዝተዯርሰት

Add a comment

ሕጂ ክትሕይል ፍንሕንሕ ምባል ባዶ ተኽእሎ’ዩ።

ብትምክሕቲ ዝሓመመ ኣእምሮ ንገዛእ ርእሶ ከቢድ ዕዳ’ዩ። ትምክሕቲ ምልክት ምዕቡል ኣተሓሳስባ ኣይኮነን። ትምክሕቲ ምልክት ሓያልነት ኣይኮነን። ትምክሕቲ ምልክት ባዶነትን ድሕረትን’ዩ። ብትምክሕቲ ዝዓወረ ኣእምሮ፡ ኣብ መንጎ ፍትሕን ዓመጽን፣ ቅንዕናን ምትላልን፣ ሓባራውነት ውልቃውነትን ዘሎ ንጹር ዶብ ፈላሊዩ ክርኢ ኣይክእልን። እዚ ብውልቀ ይኹን ብደረጃ ሕብረተ-ሰብ ዘስዕቦ ሃሰያ ከኣ ከቢድ’ዩ። ኣብ

Add a comment

ድሕረት ብደሞክራሲ ኣተሃሳስባ ደኣምበር፡ ድሕረት ብድሕረትን ተጻይ መልስን ኣይምከትን’

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ብስም ምትእኽኻብ ደቂ-ኣግኣዝያን በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ኣስማት ብምጥማቕ፡ ንመንነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ዝዘርግን ዝበታትንን ተርእዮ ምስ ተቐልቀለ ነዚ ተርእዮ’ዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዘተባብዑ ደገፍቶም ዝባኖም ቀሊዖም ኣብ መድረኽ ከም ዝወጽኡን ዝፍለጥ’ዩ። ኣብ’ዚ ሕንኽ ከይበሉ ብዘሰክፍ ኣገብብ ኣፎም መሊኦም ክዛረቡ ምስተሰምዑን እዚ ጉዳይ’ዚ ርሱን ዛዕባ ኮይኑ፡ ብዙሓት

Add a comment

ከሎ ገና ኲናት ከይመጽእ ሰጊኦም ሃገር ራሕሪሖም ዝሃደሙ ሰባት ናይ ሃገሮም ኣምባሳደርነት’ዮም ምባልሲ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ዜጋታት ውሽጣዊ ሰላም ከረጋገጹ፡ ልኡላውነቶም ካብ ናይ ወጻኢ ጎበጣን መጥቃዕትን ተኸላኺሎም ከውሕሱ፡ ዝነበረ ዘሎን ዝቕጽልን ውሁብ ነገር’ዩ። ግድን ክገብርዎ ዘለዎም ዜግነታዊ ግዴታ ምዃኑ፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነት ዘለዎ ኩሉ ዝሰማማዓሉ’ዩ። ዜጋታት ንህልውናኦም፡ ንምዕባሌኦም፡ ልኡላዊት ሃገሮም ብካልኦት ከይትድፈር’ሞ ሓቊፋቶ ዘላ ባህሪያዊ ጸጋታት ተጓሕጒሑ ከይውሰድ ንምክልኻል ኣብ ዝገብርዎ ተጋድሎ፡ ሓያል ሓባራዊ ሃገራዊ ስምዒት ከምዘሕድሩን ውሽጣዊ ሓድነቶም ከም ዝተርርን’ውን ብተግባር ዝተመስከረ ሓቂ’ዩ። ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ ከም’ዚ ሎ

Add a comment

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምኽንያቱ ብልክዕ ብዘይተነጸረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ..................

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምኽንያቱ ብልክዕ ብዘይተነጸረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተወት ሓንቲ ካብ ማእከሎት ሓለፈቲ ጃንዳ ህግደፍ ዝኾነ ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም፡ 5 ቤተ-ሰባ’ውን ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓሉ ተፈሊጡ

Add a comment

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ን ደሞክራስያዊ ለውጢ

በይ ኤርያ ኤርትራውያን ን ደሞክራስያዊ ለውጢ ብ 18 መጋቢት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮን ዝኽሪ ተጎርባን ብ ኽብሪ ዘኪሩ ውዒሉ፡ ኣብ"ዚ ታርኻዊ በዓል ኣብ በይ ኤርያ ዝነብሩ ደለይቲ ፍትሒ ብሓባር ኮይኖም ከብዕልዎ ካብ እተፈላለዩ ኣብ ክሊ በይ ኤርያ ዝርከባ ከተማታት ብምትእኽኻብ ነቲ በዓል ድርብ ድምቀት ሂብዎ ውዒሉ።

Add a comment

إرتريا تعاني من حالة جفاف وقحط شديد

مناضلات إرتريات يتسولن في شوارع المدن معلومات واردة من إرتريا، أن أجزاءً كبيرة من إرتريا تشهد المجاعة ونقص حاد في المواد الغذائية. وأشار تقرير  أرسلته مصادر جبهة الإنقاذ الوطني الإرترية من داخل إرتريا، إلى أن حالة الجفاف المنتشرة حاليا في إرتريا تهدد  حياة عشرات الآلاف من الإرتريين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ،

Add a comment

ዝተፈላለዩ ዜናታት ኤርትራ !!

ኤርትራዊ ሚጀር ዜጋታት ንምድሓን ህይወቱ በጂዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ከባቢ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ንምሕታት ዝተበገሱ ሓሙሽተ ስድራ ቤታት፣ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞን ከቢድ ድኻምን ሕማምን ፣ ከተማ ጸሮና ሓሊፎም ናብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጓዓዙ ኣብ ዝነበርሉ፣ ኣብ ኢድ ”መስሓል ኣኽራን” ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝወደቐ፣ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ደቡብ ኤርትራ ሓቢሮም።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ሓያል ድርቅን ጥምየትን ዓጾቦን የንጸላሉ ኣሎ !!

ምእንቲ ሃገር ዝተቓለሳ ሓርበኛታት ኣብ ጎደናታት ይልምና ኣለዋ !! ኣብ  ዝተፈላለየ ዞባታት ኤርትራ፣ ሓያል ድርቅን ጥምየትን ዓጾቦን የንጸላሉ ምህላዉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤትራ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝላኣኽዎ ጸብጻብ ሓቢሩ። ብሰንኪ’ዚ ሕሱም ሃለዋት’ዚ፣  ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ኣዴታትን ሽማግለታትን ሕማምን ሞትን ኣብ ዝራኣየሉ ዘሎ እዋን፣ ሰርዓት  ህግደፍ፣ ነዚ ሓደገኛ ኩነታት’ዚ ንምግጣም፣ ግቡእ ጻዕሪ ከም ዘካየደ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።

 

Add a comment

ብፈጻሚ ቤ/ጽ/ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ ሓዘን

ብምኽኒያት ትማሊ ዕለት 08 መጋቢት 2017 ብሞት ዝተፈለየና ሓውናን ናይ ቃልሲ ብጻይናን ዶ/ር ምስግና ገብረመድህን ኣብዙ እዙ እዋንዙ ዲይረክተር ኢቫንጀሊካል ኮለጅ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ነበር ፡ እቲ ኣብ 1946 ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ዓዱ ቐይሕ ዝተወልዯ፡ ምሁር ናይ ካልቸራል ኣንትሮፖሎጂስት ዓሚቕ መጽናዕታዊ ፍልጠት ናይ ብዘሕ ሃይማኖታት ዝነበሮ፡ ክቡር ሓውናን ተዯናጋጺ ሰልፍናን ብዘጋጠሞ ሃነዯበታዊ ሕማም ፡ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉን ብሓሙስ 09 መጋቢት ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዱስ ኣበባ ተፈጺሙን ።

Add a comment

ጻውዒት ንህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ለንደን

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራሲያዊ ለውጢ - ኤስደለ፡ በብእዋኑ ምስ ህዝቢ እናተራኸበ ሓሳብ ንሓሳብ ዝላዋወጠሉን፣ ኣብ ኣገዳሲ እዋናዊ ዛዕባታት ዝመያየጠሉን፡ ምኽሪ ዝረኽበሉን መድረኽ ክፈጥር ከምዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ሎሚውን ከምወትሩ፣ንዕለት 18 መጋቢት 2017 ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 9 ድሕሪ ቐትሪ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ብኣቦ መንበር ውድብ ኣቶ ዮሃንስ ኣስመላሽ ዝምራሕ ክፉት ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳልዩ ምህላዉ ክንሕብር ንፈቱ።

ኤስደለ ጨንፈር ለንደን

Add a comment

21 ተኣሲሮም፣ ኣቦን ኣዯን ምስ ትሕቲ ዕዴመ ዯቆምን

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብ ዜቕጽሌ ነቕርቦ ኣርእስቲ ሓቢርና ነይርና። ስሇዙ ዜኣተናዮ ቃሌና ኣኽቢርና ዴማ ምንጭታትና ብዚዕባ እሱራት ትሕቲ ዕዴመን ወሇዴን ዜምሌከት ዜርዜራዊ ሓበሬታ ብመርትዖ ኣሰኒና መጽናዕታዊ ሰነዴና ኣቕሪብናዮ ኣሇና። ሰናይ ምክትታሌ!! ጠንቂ ናይ ኩልም እሱራት ትሕቲ ዕዴመ ኣብ ሰላዲ ከምዜተገሌጸ “ስግረ ድብ” ዜብሌ ምኽንያት፡ ናይ ወሇዱ ማእሰርቲ ዯሚርካ ቀሪቡ ዗ል ዜርዜራዊ ሓበሬታ ዗ትሓሳስበካ ምኽንያት፡ ነቲ በብጊዛኡ ክንሰምዖ ዜጸናሕና ክሳራ ዛጋታትና ብቚጽሪ ኣናወሰኸ፡ ስዴራ ቤት ክ

Add a comment

ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ

ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ዯቂ-ኣንስትዮ፡ ብፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ጉዲያት ዯቂ ኣንስትዮ ዝወጸ መግለጺ;

Add a comment

ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ምጭራሕ እቲ ዝቐለለ ኢዩ

እዚ ናይ ሎሚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መዋእል ዘመነ ብረታዊ ተጋድሎኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ናይ ነጻነት ጩራ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን እውን ከይተረፈ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ፡ ኣብዝሓ ሰልፊ ዝኽተል ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክህነጽ፡ መሰል ደቂ ሰባት ዝኸብረሉ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰሎ ፡ ህዝብን ሃገርን ምህናጽ ማእከላይ ዕላምኡ ገይሩ ከምዝመጸ ዋናታቱ ዝምስክርዎ

Add a comment

ኣይትምጹኡና !

እቲ ዘየለ ክነሱኣብመሬትከምዘሎገርናዝተቀበልናዮ ዶብሃገራት፤ ኣብ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ጥራሕ ዘሎ  ዘይጭበጥ (ሰራብ)  ስለ  ዝኾነ  መንደቅ ነዲቆም  ጭቡጥ ነገር ክገብርዎ ዝደልዩ ኣለዉ። ኣብ ጀርመን ተነዲቁ ዝፈረሰ፤ ኣብ ፈለስጥን ተነዲቁ ዝቆመ፤ ኣብ መክሲኮ ብኣቶ ትራምፕ ክንደቅ ዝሕሰብ "ዶብ"ኣሎ !!!

Add a comment

ህዝባዊ ግንባር /ህግደፍ ብተፈጥሮኡ ኣብ ሰለያን ግርጭታትን ዝነብር ናይ ዕንወት ሓይሊ’ዩ

ብዙሓት ውሽጣዊ ድኽመት ናይ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ዘተሓሳስቦም ዜጋታት እምበር’ዶ እዝስ ውሽጣዊ በዓል ቤታዊ ሽግር ጥራሕ’ዩ? ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ ዝጸፈዮም መርበባት ስለያ ኣህልውን’ዶ ዝብሉ ሕቶታት፡ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝፈተፈላለየ መድረኻት ከልዕሉ ይስምዑ።

Add a comment

ናብ ዝኽበርካ ኣያ ሃብተማርያም ኣብርሃ

ኣቀዲመ ድሓን ክትህሉ፥ ምስ ክብርቲ በዓልቲ በትካን ደቅኻን ኣብ ኩሉ ኣተሃላልዋኻ ጽቡቅ ክትህሉ፡ ደጊመ እምነየልካ ቀጺለ ክጽሕፈልካ ዘገደደኒ ምኽንያት፡ ከኣ ክምዚ ዝስዕብ ገይረ ክገልጸልካ ኣፈቱ፡
ኣብ ድምጺ ኣሰና ክቃላሕ ዝቀነየ ኩሉ ታሪኽ -ህይወትካን ተመኩሮኻን ካብ ቁጽሪ ሓደ ጀሚረ ክካታተሎ ናይግድን ኮይኑ፡ብዙሕ ካብ ታሪኽ ህይወትካ ኣብ ዝተራኸብናሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ባኣካል ስለ ዘዕለልካኒ፡ ካብ ድምጺ ኣሰና ንኽሰምዕ

Add a comment

ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ኩነታት ንመርሽ፡

ሎሚ ኣብ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን ክዝመረሉ ካብ ዝጸንሐ ገዛኢ ኣተሓሳስባታት፡ ብመልክዑ ፍልይ ዝበለ ተርእዮታት ይንጸባረቕ ኣሎ። ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኲናት ዓለም ብወሳኒ መልክዑ ንዝተወሰኑ ዓመታት በተሓሳስባን ብተግባርን ብሓደ ዳኛ’ያ ክትምራሕ ጸኒሓ።

Add a comment

ቃል ምስጋና !

ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ካብ’ዛ ዓለም ምፍላዩ ንስድራ ቤቱን ንመቓልስቱን ንዝሰፈሐ ኣካላት ህዝቢ ኤርትራን፣ መሪር ሓዘን ከም ዝገደፈ፣ በቲ ዝተገበረሉ ምዕሩግን  ክብ ዝበለ ናይ ምፍናዉ ስነ ስርዓት ክብርን፣ ዓለም ዝምስክሮ ሓቂ እዩ።

 

Add a comment

ኣብ ከተማ ጀነቭ (ስዊትዘርላንድ) ኣብ ጸገማት ኤርትራ...............

ኣብ ከተማ ጀነቭ (ስዊትዘርላንድ) ኣብ ጸገማት ኤርትራ ዘትኮረ ሓደ ሓበራዊ ዘተ ተቓኒዑ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋግጽ ቃልሲ ከካይድ ድማ ጸዊዑ ሰኑይ መጋቢት 13/2017 ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ኣብ ከተማ ጀነብ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኤርትራ መሰረት ብምግባር ተዛትዮም።

Add a comment

ናይ እዋና ተርእዮ ስደት፡ ሰብኣዊ ዓቕሚ ጓሕጒሑ ሃገር ዘዳኽም’ዩ።

እዚ ሕጂ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ተርእዮ ስደት፡ ምስቲ ኣብ ካልእ ግዜ ዝረአ ዝነበረ ክወዳደር እንከሎ ብኲለንተንኡ ዘሻቕልዩ። ማለት እቲ ኣብ 50ታት 60ታት ዝረአ ዝነበረ ስደት ንቡርን ቅቡልንዩ ክበሃል ይከኣል። እዚ ናይ እዋና ግን ብኣንጻሩዩ። ኣብ ቀጸላታት ናይ ሕብረተ-ሰብ ኮነ ኣብ ኣእምሮን ጉልበትን ዓቕሚ ዜጋታት መጺእካ ኤርትራ ሃገርና ምንጪ ኣንጎዓ ትጉሕጓሕን

Add a comment

ናብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሰግሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 39 ሚእታዊት ቆልዑ ምዃኖም ተገሊጹ

IOM Endabaguna

ኣብ ኢትዮጵያ፣ ክልል ትግራይ፣ ኣብ ምዕራብ ሽረ ኣብ ዝርከብ፣ ማእከል ምጽራይ ስደተኛታት እንዳባጉና፣ ካብ ዝምዝገቡ ዘለዉ ኣሽሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 39 ሚእታዊት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ምዃኖም ተገሊጹ። እቶም 14 ሚእታዊት ካብዚኣቶም ከኣ ብዘይኣላዊ ዶብ ዝሰገሩ'ዮም ክብል ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት   (UNHCR) የመልክት።

Add a comment

ንዓይ መጣየሲ - ንዓኻ ሓድጊ !!!

ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ’ዛ ስልጥንቲ  መሬታዊ-ፕላኔት፡ ዘይጙዱል ክበሃል ኣይከኣል’ንበር፡ መጠናዊ ቦታ ሒዙ ምህላዉ ኣይክሓድን ። ብ ዓለም’ለኻዊ ሕጊ መሰል ደቂ-ሰብ፡ ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዘፍሊ መኽንያት ከምዘይሎን፣ ኣብ ጾታ ይኹን ሕብሪ ልዕልና ንምፍጣር ከምዘይክኣልን ዝተነጸረ ምኽዋኑ፣ ኣድማሳዊ መሰል-ሰባት ክኽበር ከምዝግባእ ካብ’ቲ ንንየትሉን ፡ንምዕቃቡን ናብ ዝልዓለ ንምዕባዩን ብዘይብኩራት ክስርሓሉ ከም’ዘድሊ ምርዳእ ልቦናዊ’ዩ። ዋና ተልእኾ ጽሑፈይ ብዛዕባ ኣመጻጽኣ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ንምትንታን ዘይኮነ፡ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዝሓለፍኦ ሕሱም ናይ ታሪኽ ዝኽርታት፡ ብመንጽር መሰል ማዕርነት ክንርእዮ ምስ ንፍትን ክሳብ-ክንደይ ኣስካሕካሒ ምንባሩን ኣብ ዘመነ-ምልኪ እስያስ’ውን ዘይዓረፈ ኣሰቃቒ ጩቆና ይካየድ ምህላዉ ዘይርሳዕ ናይ’ሎሚ ፍጻመ’ዩ ። ደቂ-ኣንስትዮ ፍርቂ ክፋል ሕብረተ-ሰብ’የን ።

Add a comment

መልቐስ ወድና ዓወት ተኽለብርሃን ዮሴፍ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ዝተነበ

ብሓቂ ሎሚ ኣብ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ሓደጋ ሞት ንእሱ ወድና ዓወት ተኽለብርሃን ዮሴፍ ከም ሰቡ ክመስል ማሰ ክንብለሉ ንጽበዮ ዝነበርና ግዜ ፡ ካልኣይ ዘይብሉ ሞት ሕሱም ኮይኑ መጺኡ ወየ ወየ ልቅሾ ኮይኑና። ኣብ ምፍናው ዓወት ብኣካል ክመጽእ ብዘይምኽኣለይ ከኣ በዛ ሓጻር መልቐስ  መልእኽቲ ክፋነዎ መልእኽተይ የመሓላልፍ።

Add a comment

ሰኾታ ክብላ ኡሰውድ ግርጋ እዲናይ ቀሓትድ ፋሪዕ እክባ ሙርቋ ብሊን ኤርትርያ/ሆደ ሱኲሳዅ።

ሰኾታ ክብላ (8 መጋቢት) 1910ዓም ኡሰውድ ግርጋ ድግም ድርጝ ያዂድ ኒስ ተከኲ። ኡሰው ፋበሪካትሊ ከደመው ኣሜሪኪል ኣኽኒ ኤዉሮቢል ና ማህየት ኣኽን ና ክብር ሸቓላይሰና ብሪል ጠዓሞ ገንሺን መናብረትልድ ግናይሲ ኪድ ያዂ ሰጘዂ። ንድኻ  ሽቃሎ ኡሰው ኣመሪኪ ቑር፡ እኩላ ክድመትድ እኩላ ኣረኻ ስዱቕዅ! ይነ ፊዃ ግርጋት ከበርስሮና! ሽኹሽትነን ይነ ሓቅ ተከውስሮ ሻዅዂ!  የው ዲ ኤሪው ናት ተከወው ፖሎቲካ ዲ ሺቃንዲት ኣትጋውሕደው ታበላታት ምዂርኖ፡ ሰኾታ ክብለትል ጨርግል ገምኖ፣ እኺርኺረ ናንትትሲ ሻኽኖ፣ ና ቖል ዲ ና ወንቀራዲት ድንጋሕድ ዋስስነሪ ግርጋ ጝን።

Add a comment

"ከምቲ ቀደም፣ ሎሚ’ውን ቀለስቲ ሓድነት ኣለዉና’ሞ ነለልዮምን ነኽብሮምን።" ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ምሉእ ብርሃንን

ብምምዓድ ብምስትምሃር ዝፍለጡ ምሁር ዶክተር ምስግና ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፎም፡ ምስቶም ምሁር ኣብ 2013 ዝገበርናዮ ነዊሕ ቃለ መሕትት ንዘለዎም ልቦናት ትምህርትን ዘንጸባርቕ እዩ። እብዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ብቐረባ ምስዝፈልጥዎምን ዘድንቕዎምን ብዛዕባኦምን ኣተሓሒዝና ምስ ምልላይን ምኽባርን ዓበይትንናን ዝምልከት ዕላል ምስ ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ሙሉእ ብርሃንን ዕላል ኣካይድና ኣለና ክትከታተሉ ንዕድም፡

Add a comment

ብምኽንያት 08 መጋቢት ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ

ኣብ መዋእል 18 ክፍለ ዘመን ኣብ ፋብሪካታት ተቖጺረን ዝሰርሓ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ኣብ ልዕሊአን ዝበጽሕ ዝነበረ መሪር ጾታውን ደርባውን በደላት ብምቅዋም፡ ነታ ታሪኻዊት ቁልዒ፡ ሕቶ ማዕርነት እትጠልብ ተቓውሞ፡ ኣብ ኣደባባያት ብምውጻእ ወላዓኣ፡፡ እነሆ’ዚ ታሪኻዊ ፍጻመ'ዚ ብመስርሕ ማሕበራዊ ሰረቱ እናሰፍሐ ዓለም-ለኻዊ ባህሪ ክወርስ በቒዑ፡፡ እቲ ትማል ሒደት ሙዑታት ዘንቀደኦ ሕቶን ርትዓዊ ጠለባተንን፡ ንደቂ-ኣንስትዮ ጥራሕ ዝምልከት ዋኒን ምዃኑ ተሪፉ፡ ማእከላይ ሕቶ መላእ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ደሞክራሲያውያን ሓይልታቱን ኮይኑ፡ ወግዓዊ ዓለም-ለኻዊ ኣፍልጦ ረኺቡ፡፡ እዚ ነዊሕ ፈለግ ታሪኽ ዘለዎ፡ ብምዑት ተጋድሎ ደቂ-ኣንስትዮ ዝጀመረን መመሊሱ ዝኹላዕ ዘሎን ዓለም-ለኻዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 08 መጋቢት፡ ሎሚ ንመበል 106 ግዜኡ ክጽንበል’ዩ፡

Add a comment

"ከምቲ ቀደም፣ ሎሚ’ውን ቀለስቲ ሓድነት ኣለዉና’ሞ ነለልዮምን ነኽብሮምን።" ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ምሉእ ብርሃንን

ብምምዓድ ብምስትምሃር ዝፍለጡ ምሁር ዶክተር ምስግና ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፎም፡ ምስቶም ምሁር ኣብ 2013 ዝገበርናዮ ነዊሕ ቃለ መሕትት ንዘለዎም ልቦናት ትምህርትን ዘንጸባርቕ እዩ። እብዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ብቐረባ ምስዝፈልጥዎምን ዘድንቕዎምን ብዛዕባኦምን ኣተሓሒዝና ምስ ምልላይን ምኽባርን ዓበይትንናን ዝምልከት ዕላል ምስ ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ሙሉእ ብርሃንን ዕላል ኣካይድና ኣለና ክትከታተሉ ንዕድም፡

Add a comment

መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብ ጽዑቕ ኣኼባታት ቀንዩ

መሰጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ 03 / መጋቢት / ክሳብ 05 / መጋቢት / 2017 ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ናይ መሰጋገሪ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈታቱን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ናይ መሰጋገሪ ማእከላይ መሪሕነቱን ከሰላስል ቀንዩ፡፡ መሰጋገሪ መሪሕነት ኣብ እቲ ብመሰረት  መትከላቱን ምድብ ግዝይኡን ተራኺቡ ክዝትየሎም ዝቐነየ ኣጀንዳታት ካብ እዚ ዝሓለፈ ዉሑድ ናይ ሕድሕድ ምጥርጣራትን ኣብ ዉሽጡ ተኣማሚኑ ንኸይሰርሕ ዝነበሮ ጸቕጥን ወጺኡ፡ ብግልጽን ብሓላፍነታዊ መድረኽን ኣብ ህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ኣተኲሩ ዘትዩ፡፡

Add a comment

ፖሉስ ብጉዲይ 335 እሱራት ምስ ምክልኻል ይሰሓሓቡ

ምስሕሓብ ኣምሪሑ።ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ዗ረጋገጹዎ፡ ናይ ሎሚቕነ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ንእሱራት ዜምልከት’ዩ። ቀዲማይ ፍጻሜ፡ ኣብ ዝባ ማእከል ብፍሊይ ኣብ መዯበራት ፖሉስ ብጻዕቂ እሱራት ኣዕሇቕሉቑ ልዕሉ ዓቕሞም ስሇዜኾነ፡ ፖሉስ ንሚኒስትሪ ምክልኻል እሱራቶም ኣባሊቶም ክወስደ ብ዗ቕረቦ ጥርዓን ኣዚራቢ ስሇዜነበረ ናብ

Add a comment

መንግስቲ ወሰኽ ደሞዝ ይጉስጉስ፣ ህድማ ኣባላት ሰራዊት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይንህር

Eri Army 2

መንግስቲ ኤርትራ ወሰን ደሞዝ ሰራዊት በብደረጅኡ ይትግበር ከምዘሎን መነባብሮ ኣባላት ሰራዊት ክመሓየሽ ምዃኑን ኣብ ዝጉስጉሰሉ ዘሎ እዋን፣ መዓልታዊ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናይ ዝሃድሙ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ብዝሒ እናነሃረ ይመጽእ ምህላዉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ብመሰረት እቶም ምንጭታት ዝልኣኹልና ሓበሬታ፣ ኣብ ከተማታት ዝተመደቡ ይኹኑ ኣብ ግንባራት ዝርከቡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ብውልቂን በብጉጅለ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ይሰግሩ ከምዘለዉ ብምጥቃስ፣ እዚ ድማ ኣብቲ ወሰኽ ደሞዝን ምምሕያሽ ናብራ ስድራቤታት ኣባላት ሰራዊትን ዝብል መብጽዓታት ዝኾነት እምነት ከምዘይብሎም ዘረድእ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ።

Add a comment

ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ ኣብ ልቢ ህዝብና ንዘልኣለም ነባሪ ኢዩ !!

ከም‘ዛ ሎሚ መዓልቲ ቅዲሚ 53 ዓመት ብዕለት 15 መጋቢት 1964 ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ፣ ኣብ መንጎ ጅግና ሰራዊት ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደትላ ዕለት ኢያ።  ባዕዳዊ  ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴብሓይሊ ፖሊስ (ፊልዲ ፎርስ) ገይሩ፣ ሰውራና ብዕሸሉ ከሎ ንምጥፋእ ፈቲኑ ምስ ተሓለሎ፡ ነቲ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሃልሃልትኡ ኣብ መላእ ሃገር ክዝርጋሕ ዝጀመረ ገድሊ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምቅሃም ስሩዕ ሰራዊቱ (ጦር-ሰራዊት)፣ ብዘመናዊ ኣጽዋር ኣዕጢቑ ናብ ኤርትራ ኣበገሶ። 15መጋቢት 1964ከኣ መደባቱ ክፍጽመላ ተሃንዲዱ ዝወፈረላ መዓልቲ ነበረት።

Add a comment

ህጹጽ ዜና ካብ ውሽጢ ሃገር

ጉጅለ መላኺ ኢሳይያስ ሓድሽ ዞባዊ ምምሕዳራት ኣተኣቲዩ !! ስርዓት ህግደፍ፣ ምምሕዳራት ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገርና ብዝምልከት፣ ሓዲሽ ምምሕዳራዊ ምቅይያራት ኣታኣታቲዩ ምህላዉ፣ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ ውሽጢ ሃገር ዝላኣኽዎ ጸብጻብ ሓቢሩ። ብመሰረት’ዚ ሓዲሽ ምቅይያራት’ዚ፣ ጉጅለ ህግደፍ ንቲ ኣቐዲሙ ንኤርትራ ኣብ ሹደሽተ ዞባታት መቓቒልዋ ዝጸንሐ ውሳነ ኣፍሪሱ፣ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ንክትከውን፣ ኣብ ትሕቲ “ዞባታት መኸተን ልምዓትን” ዝብል ስያመ ሓዲሽ ውሳነ፣ ከም ዝወሰነን፣ ንነፍሲ ወከፍ ዞባ ከኣ፣ ብሚጀር ጀነራል ክትማሓደር ከም ዝወሰነን ተፈሊጡ። ብተወሳኺ፣ ኣብ ወጻኢ ንዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቊጽጽሩ ንምእታው  ብመልክዕ ዞባ ሰሪዑ፣ “ምምሕዳር ዞባ 4” ዝብል ስያመ ሂብዎም ምህላዉ’ውን ተፈሊጡ።

Add a comment

እቲ መፍትሒ ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነስ፡ ተስፋ ዘቑርጽ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ምውጋድ’ዩ

ካብቲ ንነየተሉ ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታትናን ሃይማኖታዊ መምርሒናን ምስ ሰብ ወይ ሰባት ክትራኸብ እንከለኻ ቀዲሙ ክቐርብ ዘለዎ ሰላምታዩሞ፡ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ከመይ ኣለኹም ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ? ምሉእ ጥዕናን ቅሱን ህይወትን ክህልወኩም እምነ። ብወገነይ እግዝኣብሄር ክብሩ ይስፋሕ ጽቡቕ ኣለኹ።

Add a comment

ክፍሊ ውድባ ግ.ሃ.ድ.ኤ ሕድሪ ህዝባዊ ኣኼባ ኣቃኒዑ !!!

ቤት-ጽሕፈት ክፍሊ ውደባ ግ.ሃ.ድ.ኤ.ሕድሪ፣ ኣብ ጨንፈር ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሰፊሕ ህዝባዊ ርክባት ኣሰላሲሉ። ኣብ’ቲ ብትስፉው መንፈስን፣ ብርኩት ተሳትፎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዜጋታትናን ዝተረኽብሉ ኣገጣሚ፡ ንእዋናዊ ናይ ቃልሲ መድረኽ ፣ ብግቡእ ንምፍታሽ ዝሕግዝ ብቀዳምነት ዝስርዑ ኣጀንዳታት ብምልዓል፡ ተሳተፍቲ ብልዑል ወኒ ዘትዮምሎም። ሓፈሻዊ ማሕበራዊ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ዝነብሩ ብሓፈሻ፡ ኣብ ኢትዮጵያ’ድማ ብፍሉይ ብሓላፍነታዊ ዓይኒ ንምርኣይ፡ ውድብና ዘለዎም ጸገማት ንምቅላል ብዝከኣሎ ካብ ምሕጋዝ ከም’ዘይበኩር ብምግላጽ፡ ውድብና ኣብ ውሽጡ ብዝነበሩ ጸረ መንእሰይ ዝኾኑ ኣምሳለ ተቓለስቲ፡ ዝነብሮ ዕንቅፋት ብምፍታሕ  ቅድሚ ሎሚ ከም’ዚ ዝመስል ዕድላት ከምዘይነበረ ብምርዳእ፣ ኣብ’ዞም ዝስዕቡ ኣጀንዳታት ተዘራሪቡ።

Add a comment

ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ መጽናዕትን ሕግን ከም ቃሕታኻ እትሰርሓሉ መደብ ኣይኮነን

ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መደብ ኩለን እዘን ኣስታት 200 ዝኾና ሃገራት ዓለምና ዝጥቀማሉ መደብ ኣይኮነን። ንኣብነት ገለ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ኤስያን ላቲን ኣመሪካን ይትረፍ ብተግባር ክሰርሓሉስ፡ ካብ ዝፍልጥዎ ዘይፈልጥዎ ይበዝሑ ክብል እደፍር። ሓሳበይ ዝይዳ ብሩህ ንምግባር፡ እዚ መደብ ኣብ’ዘን ዝተጠቕሳ ክ/ዓለማት ፈጺሙ ኣይስረሓሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። እተን ነዚ መደብ ብተግባር ዝሰርሓሉ ሃገራት ኣዝየን ውሑዳት፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመይን መዓስን ይትግበር ኣፍልጦ ዘይብሎም ድማ ብዙሓት ምዃኖም ንምሕባርየ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ከም በዓል ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝበላ ኣህጉራትን ሃገራትን ካብ ነዊሕ ግዜ ተኣታትዩ ብስርዓት’ዩ ዝስረሓሉ።

Add a comment

ብድሑር ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝተዓብለኸ ህዝባዊ ቃልሲ

ሓደ ሓረስታይ ቀለብ ዓመቱ፡ እንተነፊዑን ግዜ እንተሓጊዝዎን ከኣ እንኮላይ ንዕዳጋ ዝኸውን ፍርያት ክረክብ ወጥን ኣውጺኡ፡ ግራቱ ሓሳብ ዘይኮነ መላሊሱ ይሓርስ የለሳልስ። ይጉልጉል፡ መትረባት ማይ የስተኻኽል። እዚ ኩሉ ገይሩ ኣብ ዘርእን ብቑልን ምስ በጽሐ ክገብሮ ዝነበሮ ክንክን ምስ ዘጉድል እኽሊ ብጻህያይ ይወሓጥ። ስለዚ ከኣ እቲ ዓመት ምሉእ ዝተደኽመሉ መሬት፡ ንነዊሕ ዝዓቖሮ፡ ዝሸመቶ ድዩ ዝተለቀሖ ዘርኢ፡ ፍርያት ክሓፍስ ኣብ ዝተቓረበሉ ወቕቲ ህርኩትነቱ ስለ ዘጉደለን ሸለልትነት ስለ ዘርኣየን ኣይንዓዲ ኣይንዓውዲ ኮይኑ ይተርፍ።

Add a comment

ጾር ለባማት ዘኽብድ ፖለቲካዊ ድሕረት

ኣብ መብዛሕቲኡ ኤርትራዊ ማዕረቲ ሃገራዊ ፍቕሩን ሓርበኝነቱን ዝኸይድ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ኣንፈት ብግቡእ ኣይተወነነን። ብስምዒት ዝምራሕ ግብራዊ ንጥፈታት ደኣምበር፡ ብዝተነጸረ ፖለቲካዊ መትከል ዝልለ፡ ደረባዊ ወገንነት ዘለዎ፡ ብስትራተጂን ስልትን ዝምራሕ፡ ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት፡ ናይ ኣረኣእያ ንቕሓትን ናይ ኣሰራርሓ ባህልን ኣይተኣታተወን። ስለዚ ከኣ ነቲ ሃገራዊ ፍቕሪ፡ ሓርበኝነት፡ ተወፋይነት ክሃስዮ’ዩ። ብኣሉታ ጸልዩ ንፋስ ከኣትወሉ’ዩ። ካብ’ዚ ሓደጋ’ዚ ንምድሓን ውሑጅ ከይመጽአ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ከም ዝተባህለ፡ ነቲ ሃገራዊ ፍቕ

Add a comment

ስርዓተ ምልኪ ባህሊ ንከይከውን ህዝባዊ ንቕሓት ክብርኽ ኣለዎ።

ኣብ ኤርትራ ዘይተነፍገ፡ ዘይተሓረመ፡ ዘይተኣገደ፡ ማሕበረ ፖለቲካዊ ዕድላት የሎን። እዚ ሕጂ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ፡ ምንፋግ፡ ምሕራም፡ ምእጋድ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ዕድላት፡ ከም እምነትን ኣሰርራሓን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ክስረሓሉ ተፈቲኑስ ዝፈሸለ’ዩ። ኣብ’ቲ ብሳልሳይ ዓለም ዝጽዋዕ ክፍለ ዓለማት ኣፍሪቃ፡ ኤስያ፡

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዓሰብ ኣብ ሓደ ናይ ሓለዋ ቦታ ተመዲቦም ዝነበሩ ወተሃደራቱ ብምሉኦም ከም ዝኣሰሮም ተገሊጹ

እቶም ብሃንደበትን ብሓደግ ግዜን ዝተኣስሩ ወተሃደራት ብዝሖም ኣስታት 30 ከም ዝበጽሕ፡ መብዛሕቲኦም ብኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፍለጡ ከም ዝኾኑን ረድዮ ኤረና ብ10 መጋቢት 2017 ሓቢራ።

Add a comment

ኤርትራ ስሩዕ ህይወት ዘሕልፍ መንግስቲ ከም ዘይብላ ተሓቢሩ።

ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብሉ መንግስቲ ኣሎ ክትብል ኣይከኣልን። ካብ ዝፈሽል ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ’ዩ። ንኤርትራ ምስ ዓለም ዘፋልጥዋ ዘለው ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝነጥፉ ዘለው ስፖርተኛታት’ዮም። ህዝቢ ካብ መጀመርያ 90ታት ጀሚሩ ካብ ምሕደራ ኢሳያስ ተስፋ ስለ ዝቖረጸ፡ በቲ ካብ ነዊሕ ዝጸንሐ ኣወንታዊ ባህሉ፡ ባዕሉ ንባዕሉ’ዩ ዝመሓደር ዘሎ ይብል ኣብ መርበብ መስከረም ዝተዘርገሐ

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 8ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 8ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 08 ክሳብ 10 መጋቢት 2017 ምክያዱ ኣብ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ፡፡ እቲ ዜና ወሲኹ ከምዝሓበሮ 5ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ ዕለት 25-28 ሕዳር 2016 ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ነቲ ኣብ ውሽጢ ውድብና ፈኸም እንዳበለ ክኸይድ ዝጸንሐን ብጋህዲ ኣብ ልዕሊ ውድብ ኣንጸላልዩ ዝነበረ ውዲትን ሓደገኛ ኩነታትን ብዕምቆት ዘትዩን ገምጊሙን፡ ኣገደስቲ ውሳኔታት ብምቕማጥ፡ ናብ ኩሉ ኣባል ውድብ እቲ ሓቂ መታን ክፍለጥ ዘዋሪ መልእኽትታት ብምዝርጋሕ ቀጻልነት ውድብ ኣረጋጊጹ ከምዝወጸ ሓቢሩ፡፡

Add a comment