ሓጺር ቓል ሓዘን

ንሞት ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያምን  ኣቶ ሓሰን ከክያን ዝምልከት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ ስዊስ  1/17/2017 ሃንደበታዊ ሞት ዶክቶር ሃብተ ተስፋማርያም ምስ ሰማዕና ኣብ ስዊስ ንነብር እሞ ምስ ዶክቶር ሃብተ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምጉስጓስን ንሓድነትና ንምትራርን ኣብ ከባቢና ሰፋሕቲ ሰሚናራት የካይድ ስለ ዝነበረ፣ ዳግማይ ክምለስን ንሕና ከኣ ብንቕሓትን ብስጡም ሃገራዊ ሓድነትን ኣብ ክብ ዝበለ ብርኪ ክንጸንሖ ተላብዩና ስለ ዝኸደ፣ ሞይቱ ምስ ሰማዕና ሰንቢድናን ሓዚናን። ‘’ተጋዳላይ ኣይነብርን ታሪኹ ግን ነባሪ’ዩ’’ ሓቒ’ዩ፣ ንብል።

Add a comment

መግለጺ ሰልፊ ኤርትራ ጨንፈር ርያድን ጀዳን

ሓአነት ሰልፊ ጨናፍሩን ኣባላቱን ዘዳኽም ኣብ ግላውን ግሩባውን ረብሓ ሀድሃበ ምርዛም ስነ ሓሳብ ተሰኪሞም ጨንፈር ርያድን ጀዳን ንምብትታን ኣጀንዳ እከይ ተግባራት ንምትግባር

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብምኽንያት ብምኽንያት    ዕርፍቲ ዕርፍቲ   ተጋዳላይ ኣቦ ኣቦኣቦ ኣቦ    መንበር መንበር    ሃገራዊ ሃገራዊ   ግንባር ዘይተጸበናዮ ዘይተጸበናዮ     ሞት ሞትሞት ሞት     ተ ተተ ተ/ // /ዶር ዶርዶር ዶር ሓዚና። ሓዚና።     ክቡር ክቡር ክቡር     ስውእ  ስውእ  ዶር ዶርዶር ዶር ን ንን ንነጻነትን ነጻነትን ነጻነትን    ሓርነትን ሓርነትን    ሃገርን ክሳብ ክሳብ     ዝለዓለ ዝለዓለ ዝለዓለ    ጽፍሕታት ዝተጋደለን ዝተጋደለን    ግቡኡ ግቡኡ    ዝፈጸመን ዓቢ ዓቢዓቢ ዓቢ    ሃገራዊ    ሰብ ሰብሰብ

Add a comment

ዝኸበርኩም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ህዝብናን !!

ሎሚ ዕለት 13/01/2017 ልክዕ ሰዓት07.00 ናይ ኣጋ ምሸት፡ ሓርበኛ ሃገራዊ መራሒ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ ኣቦ መንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም፡ ካብ’ዛ ዓለም ብመስዋእቲ ተፈሊዩና ምህላዉ መሪር ሓዘን እናተሰማዓና ንሕብረኩም ። ንብጻይናን መራሒናን ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም፣ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ፣ ንክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ብጸይቲ ኣድያም ተኽሊት ምስ ክቡራትን ደቁን ብምሉኦም ስድራ ቤቱን ብጾትን ከምኡ’ውን ንህዝቢ ኤርትራ ተቓልስቲ ሓይልታቱን ከኣ ጽንዓትን ኣኻእሉን ይሃበና።

 

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ብዓርቢ ዕለት 13/01/2017 ጅግና ሓርበኛ ተጋዳልይ ኣቦ መንበርና ዶኽተር ሃብተ ተሰፋማርያም ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብመስዋእቲ ተፈልዩና። መስዋእቲ ዶኽተር ሃብተ ተስፋማርያም ሓደ ካብቶም ዓንድታት ናይ ሰውራና መራሒ ኮይኑ፡ ደላይ ፍትሕን ሓድነትን ዝኮነ ኣብዚ ጹንኩር ግዜ ኣዚና እንደልየሉ መድረኽ ገዲፉና ምካዱ ዓብይ ኽሳራ ንህዝቢ ኤረትራን ደምበ ተቃውሞ ብፍላይ ንኣባልት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኢዩ።

Add a comment

ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኤሃባዯሇ፡ ምስጢራዊ ሓበሬታ ተባሂለ ኣብ ጀበርቲ ዶት ኮም ንዝወጸ ጸሇመ ብዝምሌከትን ምዕብሌናታቱን ቁ/2 030117(update)

እዚ ኣቲናዮ ዘሇና ሓዲሽ  ዓመተ 2017 ዯንበ ተቃውሞ ኤርትራ ካብ ሕድሕድ ምትህሌሊኽን ቁርቁስን ወጺኡ ኣብ ናይ ሓባር ጸሊኢ ዘተኮረ ቃሌሲ ከካይድ ዘሇና ድላትን ነቕ ዘይብሌ መርገጽን እናገሇጽና ኣብቲ ብዕሇት 10/10/16 ኣውጺእናዮ ዝነበርና መግሇጽን ምዕባላታቱን ክንሕብረኩም። ብዕሇት  5/10/16  ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሇ ኣብ ሌዕሉ ውድብና ኤስዯሇን  መሪሕነቱን  ዝወጸ  ከቢድ ምስ ጸሊኢ ዘተኣሳስር ጸሇመን  ክስን  ናብ ህዝቢ ተዘርጊሑ ከምዝነበረ ዝዝከር እዩ። ብወገንና ገባሪኡ ድሕሪ ምጽራይ ብሕጊ ክንተሓሓዞ ምዃንና እውን ገሉጽና ኔርና ኢና። ክሳብ ሕጂ በጺሕናዮ ዘሇና ጉዕዞ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ።

Add a comment

መግለጺመሪር ሓዘን

ንሕና  ኣብ  ሪያድ  እንነብር  ኣባላት    ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  ኣዝዩ  ዘሰንብድ  ወረ መስዋእቲ  መራሒና  ኣቦ  መንበር  ዶክቶር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ብምስማዕና  መሪር  ሓዘን ተሰሚዑና።  ሞት  ንቡር  ስለዝኾነ  ክትጻወሮ  ክትፍን  ግድን'ዩ።  እንተኾነ  ግን  ጉዳይ ኤርትራን  ህዝባን  ኣብ  ኣዚዩ  ተሃዋሲ  ኩነታት  ወዲቁሉ ኣብዘለወሉ  ጊዜ  ከም  በዓል  ዶክቶር  ሃብተ  ዝኣመሰሉ  ዓበይቲ ሃገራውያን  መራሕቲ፣  ብሞት  ክፍለዩኻ  ዘይጽወር  ጥራሕ ዘይኮነስ ድርብ ሞት'ውን እዩ።

Add a comment

ወዲ ባሻይ በዓል ክልተ ልሳንዶ ዉሉፍ መጸለሚ

ኣይተ  ገብረእግዚኣብሄር  ገብረገርጊስ  (ወዲ  ባሻይ  ካብ  ጀርመን)  ሎም  ቅነ፡  እታ  መጠቀሪት ብርዑ  ዓጢቁ፡  ናብቶም  ነዋፍሮ  ዝነብረና  ኣቕኒዕዋ  ኣሎ።    ኣብቲ  ንግልገለሉ  ዝነበረና መዋእል፡  ካብቲ  ንሕና  ዝሃብናዮ  ሓበሬታ  ንንየው ዘሊሉ፡  ዘየሎን  ዘይነብረን  ኣንጻር  ካልእ ሕብረተ-ሰብን  ሃይማኖትን  ዘቕነዐ፡  ንወድብና፡  ኣብ  ሕስረት  ዘእትወን፤  ብፈትውትናን ተደናገጽትን ከይተረፈ፡  ”ኣንቱም  ሰባት  እንታይ  ኢኹም  ተስምዑና  ዘለኹም!! ብሓደ ዘይግሩዝ  በዓል  ብርዒ ተሞኽሊኾም  ክንድዚ  ኣብ  ሕስረት  ክትሽመሙ!!  ኣይፋልኩምን” ምስተባሃልና።  ኣባላትና  ድማ  ብተደጋጋሚ  ”እዚ  ሰብ  ጠጠው  ኣብሉልና፤  ንነብሱ  ኣሕሲሩ ውድብና  የፍክሶሎ”፡ ብምባል፡  ብጽሑፍን  ኣብ  ኣኼባታትን  ብተደጋጋሚ  ምስ  ተነግረ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ሕጂውንዓቢዓንዲ ካብ ዓንድታት ሃገርና ኤርትራ እነሆ ተፋንዩና። ዋላ’ኳ ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ክንቀበሎን ክንምእዘዞን ግድን እንተኾነ፣ መስዋእቲ ብጻይናን ኣቦ መንበር ውድብናን ሓርበኛዶክቶርሃብተተስፋማሪያምኣብ ኣዚዩ ዘድለይና መዋእል ብሃንደበት ስለ ዝተፈለየና ዓሚቚ ሓዘን ከስዕበልና ናይ ግድን ኢዩ። 

Add a comment

ባሕሪ ኤርትራ ጥሙይ ዘየዕንግል፡ ድራር ዓይኒ

ኣብ  ባህልና  ውሽጣዊ  ትሕዝቶኡ  ወይ  ቁም-ነገሩን  ኣዳቒቕካ  ከይፈለጥካ፡  ቀጥ  ዝበለ  ተኽለ-ሰብነት  ዘለዎ መንእሰይ፣  ጸባ  ጸገብ  ዝኾነ  ውላድ  እንስሳ፣  መሬት  ከዲኑ  ናብ  ፍረ  ዝተቓረባ  ዘጉላዕለዐ  ዘራእቲ  …ወዘተ
ዝተዓዘበ  ሰብ  እዋይ  ደስ  ክብል  ድራር  ዓይኒ  ኢሉ  ክዛረብ  ምስማዕ  ዝውቱር’ዩ።    ገለ’ውን  ምስ’ቲ  ግዳማዊ ትርኢት  ዝኸይድ  ንቕድሚት  ኣብ  ጽቡቕ  ነገር  ክበጽሕ’ዩ  ፍረ  ክህብ’ዩ  ዝብል  ተስፋ  ክገብር  ይኽእል’ዩ።

Add a comment

ሓበሬታ ብዛዕባ ስነ- ስርዓት ቀብሪ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ።

ስነ ስርዓት ሓመድ ድበ ጅግና ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ንዓርቢ ዕለት 20/01/2017  ሰዓት 11ኣብ ከተማ ቦን ኣብዝስዕብ ኣድራሻ ክፍጸም ምዃኑ ንሕብር። ዝርዝር መደባት ስነ ስርዓት ቀብርን ምፍናው ጅግና መራሒና ክስዕብ ስለ ዝኾነ ተኸታተሉና።

 

 

Add a comment

ክልተ ዲፕሎማት ስርዓት ህግደፍ ነቲ ስርዓት ከም ዝራሕርሑ ይግለጽ ኣሎ።

ድሕሪ’ቲ  ብጀማርነት  ጻሕታሪ  ኲናት  ስርዓት  ህግደፍ    ኣብ  2008  ምስ  ሃገረ  ጅቡቲ  ዝተኻየደን  ክሳብ  ሕጂ  ስርዓት ህግደፍ ተዓሚቱ ዝኽሕዶ ዘሎን ብዙሕ ህይወት ሰብ ዝበልዐ ትርጉም ኣልቦ ውግእ፡ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ሃገሩ ንዝነበረ ኣምባሳደር  ህግደፍ  ኣቶ  መሓመድ  ስዒድ  ማንታይ  ድሕሪ  ምብራሩ፡   ከም  ፈጻሚ  ጉዳያት    ኮይኑ  ክሰርሕ  ዝጸንሐ  ኣቶ ዑመር ሳልሕ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ስርዓት ጠንጢኑ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቱ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ይሕብራ ኣለዋ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ብመስዋእቲ ገዲም ተቓላሳይ ሓው ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰማዓኒ ሓዘን ብስመይን ብስም ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን እገልጽ። ብጻይ ሃብተ፡ ንዓይ ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ይኹን ድሕሪ ናጽነት ናይ ቃልሲ ኣያይ ኢኻ ክብል ከለኹ ብሓበን እየ። ሃገርና ካብዚ ስርዓት ህግደፍ ንጥፍእታ ወሲንዎ ዘሎ መደብ ብውህድ ቃልሲ ምሳኻን ምስ ብጾትካን ክይንና ክነድሕና ዝብል ምሉእ እምነት ኔይርኒ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ግዱሳት መንእስያት ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራ ብ  መስዋእቲ  ሓርበኛ  ተጋዳላይ  ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ኣቦ-መንበር  ግንባር  ሃገራዊ ድሕነት  ኤርትራ  ብቀዳም  13/1/2017  ዝተሰማዓነ  መሪር  ሓዘን  ንገለጽ።  ተጋዳላይ  ዶ/ር ሃብተማርያም  ካብ  ንእስነቱ  ኣትሒዙ  ብጉዳይ  ሃገሩን  ህዝቡን  ክሳብ  ዕለተ  መስዋእቱ ዝተቃለስን  ዘቃለስን  ጅግና  ሓርበኛ  ተጋዳላይን  ደላይ  ፍትሕን  ዲሞክራስን  ብምንባሩ  ሎሚ ካባና  ምፍላዩ  ንህዝብን  ሃገርን  ዓቢ  ክሰራ  ኢዩ  ፡፡  ጅግና  ይሓልፍ  ታሪኹ  ግና  ነባሪ  ኢዩ፡  በዚ መሪር  ኣጋጣሚ  እዚ  ካኣ  ዓሚቅ  ሓዘና  ደጊምና  እንዳ  ገለጽና፡  ንስድራቤቱ  ንመቃልስቱን ፈተውቱን ፡ንመሪሕነትን ኣባላትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ንደላይቲ ፍትሒ ጽንዓት ይሃብኩም ይሃበና ንብል።

Add a comment

ኩንትራት ወዲ ድቡስ!

እዚ ሰብኣይ ካብ መዋእል ዓባይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሙሉእ ዕድሚኡ ኣባል ናይዚ ውድብ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ መስርዕ ዝጸንሐ ኣካል እዩ፣ ከም ሰብ ኣለታውን እወንታውን ተግባራት ክህልዎ ባህርያዊ እዩ። ሽግሩ ክሳብ ሎሚ ካብ ውድባዊ ጉዳያት ሓሊፉ ኣብ ኣደባባይ ወጺኡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብሃገራዊ ጉዳያት ክዝቲ ዘይደፈረ እንተኾነ ብውሽጢ ውሽጢ በላሕቲ ተቓለስቲ ናይ ምቕንጻልን ካብ መስርዕ ቃልሲ ከምዘግልሱ ምግባር ግን ሓያል ጥበብ ዝወነነ ኣካል እዩ። ብዙሓት ሰባት ብኣሉታ ይገልጹዎ። ኣነ ግን ሰባት ብኣሉታ ይግለጹዎ ዋላ ብኣወንታ ኣባል ውድብ ስጋብ ዝኾነ ክመርሕን ክምራሕን መሰሉ እዩ ዝብል መርገጽ ነይሩኒ። ብኣካልውን ኣብ እተፈላለየ ጊዝያት ንባህርያቱ ብዝምልከት ወይ ድማ ስእላዊ መዓቀኒታቱ ከብርሃሉ ፈቲነ ነይረይ። እንተኾነ ግን ኣብቶ ክቃለሱን ክኣልዩ ዝኻሉን ዓበይቲ ናይ ውድብ ፖለቲከኛታት ሕዱር ሕነ ናይ ምፍዳይ መደብ ተተሓሓዞ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ኣብ ዜና መስዋእቲ ገዲም ተቃላሳይ ዶ/ር ሃብተ ኣብዛ  ንነብረላ  ዓለም  ሰብ  ፍጡር  ሓንሳብ  ኢዩ  ዝነበር።  ዘልኣለማዊ  ነባሪ  ዘይምዃኑ  ከኣ    ኩሉ  መዋቲ  ኢዩ።  ኣብ'ዛ  ሓንሳብ ንነብረላ  ዓለም  ግን፡  ነዛ  ሓንቲ  ዕድል  ብሂወት  ኣብ  ዝነብርሉ  እዋን  ታሪኽ  ክሰርሑ፡  ኣብ  ዕለተ  ሂወቶም  ሓንሳብ  ኣብ'ዛ  ሓደ እዋን  ገዲፎማ  ዝኸዱ  ዓለም  ገለ  ኣብርኪቶም  ዝሕልፉ  ግን  ዉሓዳት  ኢዮም።  ገለ  ንዓለም  ዝጠቅም  ምህዞታት  ይፈጥሩ፡  ገለን
ከኣ  ኣንጻር  ጭቆና  ዓፈናን  ምልክን  ይቃለሱ።  ገዛእ  ርእሶም  ንስለ  ብዙሓት  ጭቁናት፡  ንእስነቶም፤  ዕድመኦም፡  ዕድላቶም  ክሳብ ህይወቶም ይብጅዉ።

Add a comment

መብርሂ ንሓላፍነት ዝጐደሎ መግለጺ

ክቡራንን  ክቡራትን  ነበብቲ   እዚ  መብርሂ’ዚ! “ውድባዊ  መግለጺ  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  ሕድሪ” ኣብ ትሕቲ  ዝብል  ኣርእስቲ፣  ብስም  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ  -  ሕድሪ  (ግሃድኤ-ሕድሪ)  ብዕለት  09-01-2017 ዝወጽአ  መግለጺ  ኣብ  መራኸቢ  ብዙሃን  ተዘርጊሑ  ብኣንክሮ  ርኢና።   መግለጺ  ዝብል   ኣርእስቲ  ደኣ  ይወሃቦ እምበር፣  እቲ  ጉዳይስ   ቅኑዕ  ሓበረታ   ንኸይፍለጥ  ነቲ  ኲነታት  ሓላሊኽካን  ኣደናጊርካን  ኣብ  ደበንገረ  ኣእቲኻ  እቲ ሓቂ ንኸይፍለጥ ንምሽፋን ተባሂሉ  ዝተኣለመ ምዃኑ ንምርድኡ ኣየጸግምን እዩ።

Add a comment

ህልዊ ዓለማዊ ኩነታት፡ ንኩነታት ዝሑል ኲናት ብዘዘኻኽር መልክዑ ኣሉታዊ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ካብ  10  ክሳብ  13  ጥሪ  2017  ኣብ  ዘሎ  ግዝያት  መበል  14  ስሩዕ  ኣኼባኡ  ዘሰላሰለ  ፈጻሚ  ኣካል  ደሞክራስያዊ  ግንባር ሓድነት  ኤርትራ  (ደግሓኤ)   ንህልዊ  ዓለማዊ  ኩነታት  ኣመልኪቱ  ኣብ  ዝተመያየጠሉ፡  ዓለምና  ኣብ’ዚ  መድረኽ’ዚ
ብዘይካ’ቶም  ብስም  ምስልምና  እናሸቀጡ  ዝሕምስዋ  ዘለው  ሽበራውያን  ምንቅስቓሳት፡  ኣብ  መንጎ  ናይ  ዓለምና ተነሓናሕቲ  ሓያላን  ሃገራት  ዝረአ  ዘሎ  ውድድር፡  ንዝተሰገረ  መድረኽ  ዝሑል  ኲናት  ዘዘኻኽር  ኣሉታዊ  ምዕባሌታት
ተወጢራ ከም እትርከብ ኣረዲኡ።

Add a comment

"ኤርትራ፣ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ይሳቐዩ፣” UNICEF

Unicef

ኣብ ኤርትራ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ፣ ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ ከምዝሳቐዩ ማዕከን ቆልዑ ሕቡራት ሃገራት -UNICEF ኣፍሊጡ።

እቲ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ፣ ካብ 2015 ኣኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ዝተኸስተ ዞባዊ ደርቂ ኤል-ኒኖ፣ ን80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝጸለወ ብምጥቃስ፣ ኣብ ሰለስተ ዞባታት ዝተራእየ ሸሮኽ'ውን ነቲ ኩነታት ከምዘጋደዶ ኣረዲኡ።

Add a comment

ህልዊ ዓለማዊ ኩነታት፡ ንኩነታት ዝሑል ኲናት ብዘዘኻኽር መልክዑ ኣሉታዊ ምዕባለታት የርኢ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ካብ  10  ክሳብ  13  ጥሪ  2017  ኣብ  ዘሎ  ግዝያት  መበል  14  ስሩዕ  ኣኼባኡ  ዘሰላሰለ  ፈጻሚ  ኣካል  ደሞክራስያዊ  ግንባር ሓድነት  ኤርትራ  (ደግሓኤ)   ንህልዊ  ዓለማዊ  ኩነታት  ኣመልኪቱ  ኣብ  ዝተመያየጠሉ፡  ዓለምና  ኣብ’ዚ  መድረኽ’ዚ
ብዘይካ’ቶም  ብስም  ምስልምና  እናሸቀጡ  ዝሕምስዋ  ዘለው  ሽበራውያን  ምንቅስቓሳት፡  ኣብ  መንጎ  ናይ  ዓለምና ተነሓናሕቲ  ሓያላን  ሃገራት  ዝረአ  ዘሎ  ውድድር፡  ንዝተሰገረ  መድረኽ  ዝሑል  ኲናት  ዘዘኻኽር  ኣሉታዊ  ምዕባሌታት
ተወጢራ ከም እትርከብ ኣረዲኡ።

Add a comment

ሰሪሕናን ንሰርሕ ኣለናን በበይኑ’ዩ።

ኣብ’ዚ  ዘለናዮ  መድረኽ  ኣብ  ፖለቲካዊ  ኤርትራ  ነይርና  ሰሪሕና  እናበሉ  እሱራት  ናይ  ሕሉፍ  ታሪኽ  ኮይኖም  ምሉእ  ግዜኦም  ኣብ ነበርና  ዘሕልፉን፡  ኣለና  ንሰርሕ  ኣለና  ኢሎም  ምስ  ህልዊ  ኩነታት  ተጠዓዒሞም  ዝኸዱን ክልተ  ርእይቶታት  ኣለው።  እቶም  ነይርና ሰሪሕና  ዝብሉ  ወገናት፡  ብሕማቕ  ድዩ  ብጽቡቕ  ሕሉፍ’ዮም  ዘዘንትው  ዘለው።

Add a comment

መግለጺ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ።

ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ ኣብዘንዝሓለፋክልተ ዓመታት ንውድብና ኣጋጢሙዎ ዝነበረ  ጽንኩር ኩነታትን ሎሚ በጺሑዎ ዘሎ ደረጃን ዝምልከት ካብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ኣትሒዙ   ተደጋጋሚ ሰሚናራት ኣካይዱ። ካብቲ ሰሚናራት እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ክካየድ መደብ ወጺኡሉ ዝነበረ ውድባዊ ጉባኤ ስለምንታይን ብኸመይን ከምዝፈሸለ ኣባላት እኹል መብርሂ ረኺቦም። ውድብ ስለምንታይ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ከምዝጸንሐ ድማ ብንጹር ክርድኡ ክኢሎም። ኣቐዲሙ´ውንዞባ ሰሜን ኣመሪካ ንጉባኤ ምስናዳእ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ወቕቲኣብ ውሽጢ ውድቡ ዝነበረድኽመታት ይርዳእ ስለዝነበረካብ መንጉኡ ነዚ ንምፍታሕ ብቕዓት ዘለዎም ተወከልቲ መሪጹ ኣብ ጉባኤ ንኽሳተፉ ልኢኹ ኔሩ ኢዩ።እንተኾነ “ዘራጊ ከሎ ጽሩይ ማይ ነይስተ”ከምዝብሃል፡ ንናይ ባዕሉ ናይ መሪሕነት ስልጣን ቅድሚ ሃገርን ህዝብን ዝሰርዐ ገለ ክፋል ኣካል መሪሕነት እቲ ጉባኤ ንኸይካየድ ንነገራት ሓላሊኹ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓድነት ናይቲ ውድብ ኣብ ሓደጋ ከምዘእተዎ´ውን ክንርዳእ ክኢልና። እዚ ኣትሪርና ንቃወሞ ናይ ጥልመት ተግባር ኢዩ።

Add a comment

ኣብ ሱዲን ዝነበሩ ሰለስተ እሱራት ዜጋታትና ንኤርትራ ተረኪቦም

ካብ ኤርትራ 3- ኣባላት ምክልኻል ኣምሊጦም ንሱዲን ዘምርሑ፡ ብጸጥታ ሱዲን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ንስርዓት ኤርትራ ተረኪቦም ኣለዉ። ኣብ ሰራዊት ምክልኻል፡ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 36- ቀዲማይ ብሪጌድ፡ ሳልሳይ ቦጦሎኒ ዝነበሩ ኣባላት፡ ብሩህ መጻኢ ዕድሎም ንምምሕያሽ ከም ሰቦም ንሱዲን ኣምሪሖም።  እዞም ሰለስተ ኣባላት ወትሃዯራዊ ክዲውንቶም ለቢሶም ሓንቲ ብረት ሒዞም ንሱዲን ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበርሉ እዋን፡ ጌና ከሰላ ወይ ኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ከይበጽሑ ከለዉ ኣብ ሩባ ክራየት ብጸጥታ ሱዲን ተታሒዞም ተኣሲሮም ነይሮም።

Add a comment

ስነ-ጥበባውያን ዜርከቡዎም ጃማሊዊ ማሰርቲ ተፈጺሙ።

ብዕሇት 14 – 15/ ጥሪ/ 2017  ጸጥታ ስርዓት ኤርትራ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ብሃንዯበት ጃምሊዊ ማእሰርቲ ከምዜፈጸሙ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣረጋጊጾም። እቶም ዜተፈሊሇዩ ፍጻሜታት ማእሰርቲ ድማ፥
ቀዲማይ ፍጻሜ፥  ብዕሇት 14/ጥሪ/ 2017 ብዓፋኒት ጉጅሇ ጸጥታ ዝባ ማእከል ተሃዱኖም፡ ዯረስትን ናይ ፊልም ቀረጽትን ዜርከቡዎም ብዘሓት ስነ- ጥበባብያን ከምዜተኣስሩ ተረጋጊጹ ኣሎ።  ሓዯ ካብ እሱራት ስነ ጥበባውያን ድማ መርሃዊ መሇስ
ምኻኑ ተፈሉጡ

Add a comment

ኣተሃላልዋ ደምበ ተቓውሞ፣

ዋላኳ ኣብቲ ናይ ሓፈሻዊ ፍሽለት ደምበ ተቓውሞ እጃማ ትስከም ውድብ ትኹን እምበር ውሻጠኻ ከይፈተሽካ ብዛዕባ ምድሪ-ቤት ጎረበት ምዝራብ ቁቡል ኣይውሰድን ኣይወስዶን፣ ብስነ ሕልናውን ሞራል ኣይህብን። ስለዚ ኣተሃላልዋ ደምበ ተቓውሞ ክበሃል ከሎ ካብ ውሻጠኻ ምንቃል ቀዳምነት ምሃብ እዩ ዝምረጽ ዝብል እምነት ኣሎኒ፣ እምበኣር ኣብዚ ሕጽር ሕጽር ዝበለ እሞ ንትዕዝብቲ ክሕግዝ ክጸሓፍ ተደልዩ ዘሎ ብግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን ኣመራረሓኡ ነበር፣ ከምኡውን ውጽኢታቱ ዝስእል እዩ ክከውን።

Add a comment

ቃል ሓዘን

መስዋእቲዶክ.ሃብተተስፋማርያምኣቦ-መንበርግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራመርድእምስሰማዕና:  መሪር  ሓዘንተሰሚዑና፤ዶክ. ሃብተካብግዜንእስነቱጀሚሩስጋብእዋንመስዋእቱንሃገራዊናጽነትንህዝቢኤርትራ፡ንዲሞክራስያዊለውጥን፣ንፍትሕንማዕርነትን፣ግዝኣተ- ሕግንዝነግሰላብልጽግቲሃገርንምርግጋጽሓደካብ’ቶምኣብዝልዓለጽፍሒመሪሕነትድርብቃልሲዘሰላሰለን፡ኣስተጽኡዘበርከተመራሒ`ዩነይሩ::

            ንስዉእዶ/ርሃብተተስፋማሪያምመንግስተ-ሰማይየወርሶ፣ንበዓልቲቤቱንሓብትናወ/ሮ  ኣድያም  ተኽሊትንምስ  ደቆማን  ከምኡ’ውንምሉኣትቤተ-ሰቡንናይቃልሲብጾቱንድማጽንዓትይሃብኩም ።  

መላእ ኣባላት ግንባር ሃገርዊ ድሕነት ኤርትራ/ ሕድሪ ጨንፈርጀርመን  15.01.2017

 

 

 

Add a comment

ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጂቡትን ዝመደበሮም ክልተ ዲፕሎማሰኛታት ንመንግስቲ ኤርትራ ራሕሪሖም

Diplomats

ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጂቡትን ዝነበሩ ክልተ ዲፕሎማሰኛታት መንግስቲ ኤርትራ፣ ነቲ መንግስቲ ብምርሕራሕ ፖለቲካዊ ዑቕባ ከምዝሓተቱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣረጋጊጾም።

እቶም ምንጭታት ኣብ ዝልኣኽዎ ሓበሬታ፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጅቡቲ፣ ኣቶ ዑመር ሳልሕ ሰርማዒ ነቲ መንግስቲ ብምርሕራሕ ኣብ ኣመሪካ ዑቕባ ንምሕታት ከምዝወሰነ ኣፍሊጦም።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ሎሚ መዓልቲ 14 ጥሪ 2017 ገዲም ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶ/ር ሃብተ ተስፋማርያም ኣቦ-መንበር ፈጻሚ-ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ምስውኡ ምስ ሰምዐ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ውድባዊ መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ።

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ኣብ መስራቲ ጉባኤኡ ኣብ ታሪኽ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ንተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ ዘውሕስን ስልጣን ብሰላም ንምስግጋር ዘኽእልን ወግዓዊ ውድባዊ ሕግታት ሓንጺጹ ዝወጸ ውድብ ኢዩ። እዚ ድማ ኣብ ሕገ ህንጽኡ መንእሰያት ሙሉእ ተሳትፍነት ዘርእዩሉ፡ ስልጣን ኣቦመንበር ውድብ ድማ ብናይ ክልተ ነናይ ክልተ ዓመት ምርጫታት ኣቢሉ ብዝካየድ ስነስርዓት ካብ ኣርባዕተ ዓመት ከይሓልፍ ዝወሰነ ውድብ ኢዩ። እዚ ፍሉይ ናይ ቃልሲ ኣገባብ እዚ ክትኣታቶ እንከሎ ዘሐጉሶን ዘኾርዮን ክህሉ ከምዝኽእል ናይ ብዙሓት ኣባላት ውድብ ተረድኦኳ እንተነበረ ንውድብ ኣብ ብርቱዕ ቅልውላው ከእቱ ኢዩ ዝብል ስግኣት ግና ኣይነበረን። ኣብ ሕብረትሰብ ታሪኽ ወለዶ ብወለዶ ክትካእ ባህርያዊ ከምሙዃኑ መጠን ኣብ ኣገባብ ቃልስኻ መንእሰያት ዝሳተፉሉ ክፉት መድረኽ ምፍጣር እውን ነዚ ተፈጥሮኣዊ ናይ ምትኽኻእ ሕጊ ዝተኸተለ ስለዝኾነ ስነሞጎታዊ ኢዩ። ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ናይዚ ራእይዚ ወናኒ ብምዃኑ ንሓደ ዝተወሰነ ግዜ ዘጋጠሞ ሓጎጽጎጽ ሰጊሩ እነሆ ሎሚ ዓበይትን መንእሰያትን ብማዕረ ዝሳተፉሉ መሪሕነት ሒዙ ናብዚ ሓድሽ ናይ ቃልሲ መድረኽ ክመጽእ ክኢሉ ኣሎ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ዶክተር ሃብተ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብሞት ኣቦ ወንበር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ክቡር ሓርበኛ ተቓላሳይ ዶክቶር ሃብተ ተስፋማርያም ካባና ብምፍላዩ መሪር ሓዘን ስለዝተሰምዓና  ናይ ሓዘንኩም ተኻፈልቲ ምዃና ክንገልጽ ንፈቱ።

Add a comment

ኣብ እንዳ ህግደፍ ሓተትን ተሓታትን ኩሎም ሓደ።

ሓደ  ህዝቢ  ንዝመርሖ  ዘሎ  መንግስትን  መራሒ  መንግስትን  ኣብ  ውሽጣዊ  ፖለቲካዊ  ምሕደራኡ  ኮነ፡  ናይ  ደገ ፖሊሲታቱ፡  ከም  ህዝቢ  ክረኽቦ  ዝነበረሞ  ዝተነፍጎ  መሰላት፣ቃል  ተኣትይሉ  ዘይተተግበረ  ፖሊሲ  ወይ መምርሒ፣ኣብ  ልዕሊኡ  ዝፍጸም  ግፍዕታት  ዝግተኣሉን  ፈጸምቲ  ገበን  ናብ  ቤት  ፍርዲ  ቀሪቦም  ዝሕተተሉ፡ ጉዳይ  ቁጠባዊ  ገስጋስን  ማሕበራዊ  ፍትሕን  …ወዘተ  ኣመልኪቱ  ኣጥቢቑ  ክሓትትን  ግቡእ  መልሲ  ክረክብን መሰሉ’ዩ።  እቲ  መንግስትን  መራሒ  መንግስትን  ኣብ  ትሕቲኡ  ኮይኖም  ናይ  ኩንትራት  ግዜኦም  ክሳብ ዝውድኡ  ሕግን  ስርዓት  ኣኽቢሮም  ክሰርሑ  ኣለዎም። 

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ ሓያሎ ሰኣልቲ፣ ኣወሃሃድቲ ፊልም፣ ደረስትን ኣፍረይትን ይቕይድ

LYE

ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብ ዓውዲ ስነጥበብ፣ ምፍራይ ፊልምን ሙዚቃን ተዋፊሮም ንዝርከቡ ሓያሎ ሰኣልቲ፣ ኣወሃሃድቲ ፊልም፣ ደረስትን ኣፍረይትን ይቕየዱ ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

ዛጊት በጺሑና ካብ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም፣ ካብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣትሒዞም እናተኣድኑ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰኣልቲ፣ ኣወሃህድቲ ፊልምን ኣፍረይትን፣ መርሃዊ መለስ፣ ወነንቲ ዮናን ፕሮዳክሽን ዳኒኤል ኣብርሃምን ዮናስ ሰሎምንን ይርከብዎም።

Add a comment

ኤርትራዊ ፍልልያት ብምጽባብ ንሓድነትን ለውጥን ዝነጥፍ ምዃኑ ዝተገልጸ፡ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ኣብ ዓባይ ብሪጣኒያ ዝተባህለ ማሕበረ ከም ዝተመስረተ ተገሊጹ።

ብመድረኻት  ፓልቶክ  ኣቢሎም  ዝፈጠርዎ  ለይላ  ደረጃ  ብደረጃ  ብምስፋሕን  ኣብ  ሕድሕዶም  ምትእምማን እናፈጠሩን  ከም  ዝመጽኡ፡  ኣብ  መወዳእታ  ከኣ  ካብ  ዝተፈላለያ  ከተማታት  ዓባይ  ብሪጣኒያ  ተወኪሎም ብዝመጽኡ  ሽማግለታት  ሓድነት  ኤርትራውያን  ንፍትሒ  ኣብ  ዓባይ  ብሪታኒያ  ዝተባህለ  ማሕበር  ከም ዝመስረቱ፡ ሽማግለ ናይ’ቲ ዝተመስረተ ማሕበር፡ ብ6 ጥሪ 2016 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ።

Add a comment

ፖሎቲካ መገለይሲ ቐየስገው፣ ዓውተር ደርብሲ አልግድ (ጥበብድ) ገምድገው ሓሪረትል ለመለም የንቱታት ለቡኑኽር ጉኑዂር መንድርተነኲ።

ኒ ሰልፍልድ  አዊልድ ብርፍዮ ኣዊል ገእ የት፡ ውራ ኣረኻ ደፍዖ ውሪ መኽሰብዲ ዔርዶ፡ አውቲ ክርስትጘ አውዲ ጨሪትሮ ኣኸት ኒ ብርፍ ጃብዋድሕድ ገምድጋዃ፡ ትምዮ ምራድድ  ወሪ ኒየትድ ሄበብስና ደርብል ለብነዲ ጉነዲ በጀኸን ከለብርስሮ ሻኽ ኣራኻ ግን። ሓሰብስጋዂ ሓዲስ ሰና ቃልስቶ ዓጀብ ሲሳዂ ወሪ ሳዳ ከባዂ ሰና ቃልስትሮ ሻኽላ። ኩልኩሊበዲ ድንገዲ ገማዂዲ ፍዂዲ ደርብ ወሳዂድ ፈራዂ ኣዳምዲ፡ ምሕልልድ ሓበጣ-ኣረባ (ከትራመ)

Add a comment

ካብ ኣንዯር ዊዓ 13 እሱራት ኣምሊጦም።

ብ- 29/ 12/2016 (13) እሱራት ካብ ኣንዯር ዊዓ ከምዘምለጡ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣረጋጊጾም። ካብ ኣንዯር (ባስካ) ዊዓ ክልተ ኣባላት ሓለዋን እሱራትን ዝርከቡዎም ብድምር ዓሰርተ (13) ሰለስተ ዜጋታትና ኣምሊጦም
ኣለዉ። በዚ ኩነታት ዝተሻቐለ ስርዓት ኤርትራ፡ ካብ ዕለት 29/ 12/ 2016 ክሳብ 03/ ጥሪ/ 2017 ኣብ ዘሎ መዓልታት ንዘምለጡ እሱራት ንምህዲን ክልተ ኣገባባት ተጠቒሞም ዝከኣሎም ጻዕሪ ኣካይዶም ኣይተዓወቱን። ንሳቶም ድማ

Add a comment

ቃል ሓዘን

ብምኽንያት ዝበጽሓና ዘሰንብድ መርድእ ዕረፍቲ ብጻይና ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰምዓና ዓሚቝ ሓዘን እናገለጽና፤ ንነፍስሄር ዶክተር ሃብተ መንግስተ ሰማይ፤ ንምሉኣት ስድራ-ቤትን ብጾትን ድማ ኣምላኽ ጽንዓት ክህቦም እናተመነና ናይ`ዚ መሪር ተረኽቦ`ዚ ዕዙዝ ተኻፋልነትና ንገልጽ።

Add a comment

ካልኦት ዘዝበልዎ እናደገምካ ብተስፋ ካብ ምባር፡ ኣብ መሬትካ ሰቢትካ ናትካ ምግባር

መሰረት ኣብ ዘለዎ ተስፋ ምግባር ዝነበረ፡ ዝቕጽልን ኣወንታውን’ዩ። ምኽንያቱ ካብ ዝተሓተ ደረጃ መነባብሮ ተማሂረ፣  ሰሪሐ፣  ነጊደ  ናብ  ዝለዓለ  ደረጃ  ክሰጋገርየ፡  ንነብሰይ  ኮይነይ  ጸገም  ቀርባ  ስድራ  ቤተይን  ሃገረይ ኣብ  ምቅላል  ገለ  ቁም-ነገር  ከበርክት’የ  ኢልካ  ምትስፋው  መሰረት  ዘለዎ  ብሩህ  ተስፋ’ዩ። 

Add a comment

ቃል ሓዘን

 

ወዲ ሰብ ዕላማ ክህልዎን ንዕላማኡ  ንምዕዋት ከኣ ከይተሓለለ  ክሳብ`ታ ድርቲ ሂወቱ ክጓዓዝ እንኮሎ ፤ ነቲ ዝተበገሰሉ ሸቶ ሃሪሙ ድዩ ኣይሃረመን ብዘየገድስ ዕዉት ጉዕዞ  ከምዝዛዘመ`ዩ ዝድምደም።

Add a comment

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-ኤርያ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሓድሽ ዓመት 2017 ኣብ ከተማ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብሓባር ጸንቢሎም

ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርገስ ማሕበራትን ካልኦትን ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማታት በይ-ኤርያ ኣብ ከተማ  ኦክላንድ-ካሊፎርንያ  ተኣኪቦም  ንሓድሽ  ዓመት  2017  ብሓባር  ከም  ዘኽበርዎ፡  ዝበዝሑ  ተሳተፍቲ ናይ’ቲ  ጽንብል  ኣብ  ናይ  ንእስነት  ዕድመ  ዝርከቡ  ደቂ-ኣንስትዮን  ደቂ-ተባዕትዮን  ምንባሮምን  ቤት  ጽሕፈት ዜና ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ2 ጥሪ 2017 ሓቢሩ።

Add a comment

መግለጺ መሪር ሓዘን

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ መሪሕነቱን መላእ ኣባላቱን ብመስዋእቲ ክቡር ሓርበኛ ተቃላሳይ ብጻይና ዶክተር ሃብተ ተስፋማርያም ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ይገልጽ።

Add a comment

ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን፣ ናብ ሱዳን ንዝገሹ ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፍሉይ ወረቐት ከምጽኡ የገድድ

Embassy Sudan

ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን፣ ካብ ስዑዲ ናብ ሱዳን ንዝገሹ ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ፍሉይ ወረቐት ከምጽኡ ከምዝሕተቱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቲ ኤምባሲ፣ እዚ ንኤርትራውያን ጥራይ ዘተግብሮ ዘሎ፣ ካብ ኤምባሲኦም ናይ ድጋፍ ወረቐት ከምጽኡ ዝጠልብ መስርሕ፣ ኤርትራውያን ንኤምባሲ ኤርትራ ክልተ ካብ ሚእቲ ንክኸፍሉ ይተሓባበር ምህላዉ እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን፡

ናብ ዝኸበርኩም ስድራ ቤት ሓርበኛ ተጋዳላይ ዶ/ር. ሃብተ ተስፋማርያም፡-ናብ ዝኸበርኩም ኣባላት መሪሕነትን መሰረታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን መላእ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራን፡-

Add a comment

ህጹጽ ጻዋዒት ንዓበይቲ ዜጋታት ንመንእሰያት ንምእላይን ምሕጋዝን

ኣብ’ዛ ካብ ተኸታታሊ ባዕዳዊ ዕብለላ ድሕሪ ነዊሕ ናጻ ዝወጽአት ሃገር: ንሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ጋኖት ዝኾኑ ኣብ 1993 ስልጣን ዓቲሮም::ንሳቶም ድሮ ግንቦት 24 1993 ንዝጀመረ ምህናጽ ሃገርን ተስፋ ብስርዓተ ማኪያቨሊ ኣዕነውዎ:: ኤርትራ ብርኡይ ክትመውት ትደሚ’ላ:: ድሮ እውን ቆሲላ’ያ::

ብስንኪ ብርሰትን ጊላነትን ቀጻልነታን ህላዌኣን ዝተሓረመት ሃገር :ብዛዕባ’ቶም  ብዘይሕጋዊ ህግደፍን መራሒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተጨውዩን ዝተመቁሑን ይትረፍ: ብዛዕባ መጻኢ መንእሰያታ እውን ክትርኢ ኣይትኽእልን’ያ:: መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገሮም ብፍርሂ’ምበር ብሕጊ ከምዘይነብሩን: ተገዲዶም ድማ በሽሓት ንሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ብሰንኮፍ ጃላቡ ማእከላይ ባሕሪን ብምስጋርን: ብመሬትን ኤውሮጳ ከምዝኣትው ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ሕቡራት ሃገራት ደምዲሙ:: ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ደሴታት ላምፐዱሳን ካልኦት ደቡብኤውሮጳን ገማግምን ዘጋጥሞም ኣይፈልጡን:. ኣብ’ተን እግረን ዘንበሩለን ሃገራት ብፖሊስን ሓለዋን ውርደትን ኣደራዕን የጋጥሞም:: እዚ ነቶም ኣብ ገማግም ከይበጽሑ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ከይጸብጸብካ’ዩ::

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፣

መበል 14 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ/ደ.ግ.ሓ.ኤ/ ጀጋኑ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ! ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ ዕለት 10-13 ጥሪ 2017 ኣብ ዘሎ ግዝያት መበል 14 ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ህልዊ ዓለማዊ፡ ከባብያዊን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብመንጽር ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ እንታይ
ይመስሉ ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

(ጸላኢየይ እንካብ ኮነ ጸላኢ ጸላኢየይ ንርብሓይ ክብል ይገብሮ ፈታውየይ ክሳብ ዝረክብ ደልያይ! ! ! )

እዞም  ነዚ  ንጽሕፍ  ዝለና  መንእስያት፡  ከም  ደቂ  ብሄረ  ጀበርቲ  ኣብ  ዝተፈላለየ  ምንቅስቃስ ንሳተፍ  እምበር  ፡  እታ  ሓንቲ  እንኮ  ዝኾነት  ሰልፊ  ብጋህዲ  ጉዳይ  ብሄርናን  ደቂ  ብሄርናን ሃገርናን  ኣሰሊፋ  ትቃለስ  ዘላ  ሰልፊ  ናህዳ  ኤርትራ  ኣብ  2016  ዓ.ም  ኣብ  ኣዲስ  ኣበባ  ጉባኤኣ ብዓውት  ዝዛዘመት  ኢያ፡  እቲ  ሎሚ  ዝመርሓ  ዘሎ  ተጋዳላይ  ዓ/ራሕማን  ካኣ  ካብ  መስረቲ ስልፊ ናህዳ ሓደ ኢዩ፡ ንኩሉ ገዲፉ ኣብ ቅድመ ግንባር ኮይኑ ዝቃላስ ዘሎን ዘቃልስን ምዃኑ ካኣ ከም ደቂ ጀበርቲ ሓበን ይስማዓና፡

Add a comment

ብፈጻሚ ቤ/ጽ/ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ ሓዘን

ብምኽንያት  ትማሊ  ዕለት  13  ጥሪ  2017  ብመስዋእቲ  ዝተፈለየና  ገዲም ሓርበኛ  ተቓላሳይ    ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም  ኣብዚ  እዚ  እዋንዚ  ኣቦ  መንበር ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት    ኤርትራ  ነበር  ፡  ንሃገሩ    ዘገልገለ  ጅግና    ሃገራዊ ብመስዋእቱ    ዝተሰማዓና  ከቢድ  ሓዘን    ክንገልጾ    እንኮለና  እቲ  ካብ  እዋን ንእስነቱ  ኣብ  ልቡ    ዝፈኸመን  ዝጎሃረን  ሃገራዊ  ፍቅሪ  ደሪኽዎ  ንልዕሊ  ፍርቂ መዋእል  ኣብ  ባይታ  ቃልሲ    ንምድላይ  ናጽነት  ሃገር  ክንኡ  እውን    ኣብ ምድላይ  ፍትሕን    ዲሞክራስን  ምስ    ኩሎም  ሃገራውያን  ብጾቱ  ብስኒትን ተሞክሮ    ቃልሱ    እንዳሕለፈ    መዋእል  ዕድሚኡ  ወላ  ንኻሊኢት  እዋን  ኣብ
ቃልሲ  ከይተፈለየ  ንሃገሩ    ብጅግንነት    ቅንዕና    ብተዋፋይነት  ንጹር    መርገጽ ሃገራውነትን    ተሰኪሙ  ክሳብ  ዕለት  መስዋእቱ    ዝመጠዎ  ወርቃዊ  ሓርበኛዊ ታሪኹ  እንዳዘከርና  ብስም  ኩሎም  ብጾትና  ንፋነዎ  ኣለና።    በዚ    መሪር  ናይ ሓዘን  ኣጋጣሚ ድማ   ንኹሎም  ስድራቤቱ ንመሳርሕቱ መሪሕነትን   ኣባላትን ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት    ኤርትራ  ንኩልና  ኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሕን ዲሞክራስን  ጽንዓት  ይሃበና    እንዳበልና    ንስዉእ    ዶ/ር  ሃብተ  ተስፋማርያም ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንብል።

Add a comment