ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

ፖሊቲካን ሃይማኖትን- ናይ ኤርትራ ቅልውላው- Eritrean Desintegration

ኣብ ታሪኽ ኤርትራ እንተረኤና ካብ ፖሊካዊ ቃልሲ ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ቀጺሉ ድማ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ እቲ ቀንዲ ምንጪ ክሳብ ሕጂ እውን ክፍታሕ ዘይተኻእለ ፖሊቲካዊ ምሕደራን ሃይማኖትን ፈሊኻ ዘይምርኣይ ኢዩ፣ምንጪ ናይ ግርጭት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መንነት ወይ ድማ ካብ ስነ-ሓሳብ ዝመንጨወ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መንነታት ከም ሃይማኖት፣ ዓለት ቋንቋ፣ ኣውራጃ ኢዩ፣ እቲ ቀንዲ መሃንድስ ናይዚ መንነታት እቲ ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኢዩ፡ ስዒቡ ድማ እቲ ሎሚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዝርኤ ዘሎ ኣሰዃኹዓ ኣብ ፖሊቲካዊ ይኹን በርገሳዊ ኣብ ሃገራዊ መንነት ዘይኮነ ኣብ ሃይማኖታውን፣ብሄራውን፣ ኣውራጃዉን ዝተወደበ ኢዩ፡፤ ልክዕ ኢዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራዊ መንነት ወይ ሃገረ ኤርትራ ብዙሓት ሕዝብታትን ቋንቋታትን ሃይማኖትን ከምዘሎ ፍሉጥ ኢዩ፣ እቲ ተሳኢኑ ዘሎ ጥበብን ኣፍልጦን ነዚ መንንታት እዚ ከመይ ተመሓድሮ እዪ። እቶም ፖሊቲካ ፈሊጣውያን ኤርትራ ነዚ መንንታት እዚ እናመዝመዙ ሕዝቢ ኣብ ሓድሕዱ እምነት ከይሕድርን ብሓንሳብ ብሰላም ዝነብረሉ ክንዲ ዘናዲ ኣብ ናይ ሓድሕድ ጽልእን ባእስን ይኣቱ እታ ሃገር ከም ሃገር ዘይኮነትስ ናይ ውግእ ጎይቶት/ War-Lords/ ዝዕንድሩላ ቦታ ኮይና ትተርፍ፣ እዚ ከይከውን እዩ ድማ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብዚ ግዜዚ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰላ ሃገራት ዘገድሶም ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምእትታው ዘይኮነስ ብዝኾነ ኣገባብ ኣብታ ሃገር ጸጥታን ሰላምን/ stability and security/ ንኦም ብዘገልግል ከመሓድር ዝኽእል ሓይሊ ዝመርጹ።

Add a comment

ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ባሕሮን ዝኽርን ናጽነት ኤርትራ፡ ብዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ

ክቡራትን ክቡራንን ዜጋታት ኤርትራ እንቛ ናብ መበል 26 ዓመት ኣብጻሓና። ኤርትራ ሃገርና ተሸራሪፋ ብቱርኲን ግብጽን ንብዙሕ ዓመታት ተጎቢጣ ድሕሪ ምጽናሓ ብ1892 ዓም ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ምስ ወደቀት እዛ ኤርትራ ኢልና ንኮርዓላ ስም ኣጠሚቑ ንማላእ ህዝባ ረጋጊጹ፣ ብቀለማዊ ኣድልዎን ንዕላማኡ መሳርሒ ኲናትን ንህዝብና ምስ ገበሮ ሃገራዊ ንቅሓት ዜጋታት በብቅሩብ ኣናዓበየ ክኸይድ ከሎ

Add a comment

አነዶ ? ንስካ !!! መን እዩ እቲ ሓሰካ !?!

መልሲ ንኣይተ ነጸርኣብ ኣስመላሽ !!! ሓባልሲ መጠመቲኣ ትኩሓል ከምዝብሃል እቲ ብ2010 ዝፈጸምካዮ ገበን ሽዑኡ ግዜ ከይወሰደ ንህዝቢ ክባጻሕ ኣመሓላሊፈዮ ዝነበርኩ ንስካ ትዝከሮ ኩሉ ከኣ ይዝክሮ እዩ፡ እቲ ዝፈጸምካዮ ኣሉታዊ ወፈራ ምስ ጊዜ ምንዋሐ ክርሳዕ እዩ ዝብል ሕልሚ እንተድኣ ሓሊምካ ኔርካ፡ ኣብ ዓለም ብደቂ ሰብ ዝፍጸም ጽቡቅ ይኩን ሕማቅ ተግባረ ከምቲ ዝሐለምካዮ ተቀቢሩ ዝነብር መሲሉካ እንተኮይኑ ሕጂ እውን ኣይተበራበርካን እሞ ንክትበራበር እጽውዓካ፡
፡ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ተርኣኢና ግን ብዕምቆት ከነዕልል ዘይምክኣልና ክልቴና በበይኑ ዓላማ ስለዘለና ድኣ እምበር ብካልእ ኣይኮነን፡፡ ንሱ ክኣ ኣብቲ ጋሕማጥ ዕድመ ሃገራዊ ዋዕላ 320 ሰባት ዝተሳተፍና

Add a comment

ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ዝኽሪ ነጻነት ኤርትራ፣ ብደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደ.ግ.ሓኤ/

ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ሎሚ 24 ግንቦት 2017 ዝኽሪ መበል 26 ዓመት ነጻነት ኢርትራ እነብዕለሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ እዩ። እዛ ክብርቲ ታሪኻዊት ዕለት’ዚኣ ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣዊ ክብሮምን ነጻነቶምን፡ ክብሉ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ንከባቢ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝኣክል ድሕሪ ምቅላሶም ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዓለም ኣፍልጦ ዝረኸበት ነጻን ልዑላውነትን ሃገር ከረጋግጹ ምኽኣሎም ኣብ ታሪኽ ቃልስታት ህዝብታት ዓለም ኣገዳሲ ምዕራፍ ዝሕዝ እዩ። እንተኾነ እዚ ከቢድ መስዋእቲ ዝተኸፍሎ ታሪኻዊ ዓወት’ዚ ብሰንኪ ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቱ ዘቐድም ብትምክሕቲ ዝዓወረ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ ተጨውዩ ካብ ምርግጋጽ ተራ ሃገራዊ ነጻነት ክሓልፍ ስለ ዘይከኣለ፡ ህዝብታት ኢርትራ ኣብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ወዲቖም ሓሳረ-መከረኦም ክርእዩ ኮይኖም። እኖሆ ካኣ ኣብ ውሽጢ’ዚ 26 ዓመታት’ዚ ኢርትራ ኣብ ክንዲ ኣብ ጐደና ሰላምን ደሞክራስን ምዕባለን ትምርሽ ስርዓት ህግደፍ ብውሽጥን ብደገን ብዝኽተሎ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ስላምን ቅሳነትን ሓርቢትዋ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ዋሕዚ ስደትን ምልቓቕ ስኢና ንሓደጋ ውድቀትን ምብትታንን ተሳጢሓ ትርከብ።

Add a comment

ኣገናዕ ንዘይርጡብ ተመራማሪ ወደባት

ብወገነይ ምስ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዓሚቕ ሌላን ፍልጠትን ኣለኒ ክብል ኣይደፍርን’የ። ሃገራዊ ዋዕላ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ዝተራኸብናሉ ኩነታት ምህላዉ ዝፍለጥ’ኳ እንተኾነ፡ ምስቲ ሽዑ ዝህሉ ጋዕ ገልጠም ዕሙቕ ዝበለ ዕላል ክንብር’ውን ብዙሕ ዕድል ዝረኸብና ኣይመስለንን። ዕሙቕ ዝበለ ዕላል ስለ ዘይገበርና ድማ ክንፋላለ ወይ’ውን ብዓይኒ ቅርሕንትን ጽልእን ክንረኣአ ዘግብር ኩነታት’ውን ኣይተፈጥረን ይብል። ኮይኑ ግን ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ብዛዕባይ ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታታት ብተደጋጋሚ ክጽሕፍ ካብ ዝዕዘብ ነዊሕ ኣቁጺሩ ኣሎ። ምስ ግዜ ኣብ ልቡ ይምለስ ይኸውን ወይ’ውን ክበሊ’ዩ ብዝብል ጽኑዕ እምነት ግብረ መልሲ ምሃብ ኣድላይነትን ኣገዳስነትን ከም ዘይብሉ ክርአ ጸኒሐ። ሕጂ’ውን ከምቲ ልሙድ <<ኣንታ ጉድ ሰሚዕና ዒመር መን ልኢኩኳ ትመራመር>> ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብ14 ግንቦት 2017 ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታታት ዝዘርግሖ ጽሑፍ ስመይ ተጠቒሱ ይርከብ።

Add a comment

ርሑስ ጾም ሮሞዳን 2017

ከምቲ ልሙድ ዕዙዝ ዝኾነ ሰላምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡- ብምክንያት ምጅማር ጾም ሮሞዳን ኣብ ውሽጥን ደገን ንዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንኣመንቲ መንፈሳዊ ሃይማኖት ርሑስ ጾም ሮሞዳን ይግበረልኩም ይግበረልና ዝብል ክቡር መልእኽተይ የሕልፍ። ኣብ ሮሞዳን መላእ ኣመንቲ እስልምና፡ ወርሒ ምሉእ ነብሶም ካብ ዕለታዊ መግብን ፈሳስን ብምቕጻዕ፡ ናብ ልዑል ፈጣሪኦም ዝቐራረብሉ፡ ሕድሕድ ፍቕሪ፡ ሓልዮት፡ ስኒት፡ ምትሕልላይን ሰናይ ምትሕግጋዝን ዘንጸባርቕሉ፡ ቅድሚኡ ንዝተፈጸመ ጌጋታትን በደላትን ሕድገታት ዝልዋወጥሉ ክቡር ወርሒ

Add a comment

ኣብ ትሕቲ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ህግደፍ፡ ብቑዕ ዜጋ ዝህነጸሉ ህዝባዊ ስርዓተ ትምህርቲ ክህሉ ኣይክእልን’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ድሕሪ ምርግጋጽ ነጻነት ኤርትራ፡ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ጽቡቕ ምዕባለ ከምዘርኣየ፡ በብዓመቱ ብዙሓት መንእሰያት ብዓቐንን ዓይነትን ካብ ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ፡ ብዝተፈላለዩ ሞያታት እናሰልጠኑ ይምረቑን ኣብ ምህንጻ ሃገር ዓቢ ግደ ይጽወቱ ከምዘለውን ወግሐ ጸብሐ ክልፍልፍ ይስማዕን ይረአን። ንምዃኑ ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ’ውሽጢ’ዚ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ብዓይነቱ ኮነ ብዓቐኑ ዝተሃንጸ ኣብያተ ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ዝኸውን’ዩ? ኣብተን ዝርካበን ኣለዋ ዝበሃላ’ኸ ኩሉ መዳያ

Add a comment

ሕጂ’ውን ንዝበለዔት ከብዲ …. የብላን መዓዲ !!!

ወኪልን ስዉር ልኡክን መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ ኣስመላሽ ጉጅሊኡ ኤ.ስ.ደ.ለ.ን ኣብታ ዕረ ዶ ቓረ መዓርዶ ገዓት ኣርእስቲ ሂቦም ናይ ፈርሓትን ተበለጽትን ትመስል መግለጺት ብ19-05-2017 ዝዘርግሕዋ ደብዳቢኦም ሓደስቲ ተመሃሮ ዕብየት ከተማ፡ ታሪክና ስለዘይብሎም ንሶም ያአይ ጎርሓት ኮይኖም፡ ነታ ብዙሕ ጊዜ ጠቂሰ ዘጋልጻ ገበኑ ምዝርጋሕ ሰነዳትና፡ አነ ተሓታታይ ኣይኮንኩን ዘስምዕ መን ድኣ ? ኪዳን ዶ ዕጥራን ዝብሃሉ ደቂ ዕቁቡ መኳልስቱ እዮም ክሕተቱ ዘለዎም ዘስምዕ መልሲ ምሃቡ፡ አይተ ነጸርአብ ዒመር ? መን ምስ ሓተተካ ወይ ጠወቀካ ድኣ ትመራመር ኣቢለ እትነግሮን እታ ሌባ ምስ ቁጥሚ ሓደ ግጥሚ ተብርህ እያ እሞ፡ እቲ ገበንካ ንኪዳን ዕጥራን

Add a comment

ተግባር መንጸብረቕታ ውሽጣዊ ባህሪ’ዩ።

ተንተንቲ ፖለቲካዊ ሳይንስ (ስነ-ፍልጠት) ወዲ-ህዝቢ ወይ ጸረ-ህዝቢ፣ ወገን ብዱላት ወይ በደልቲ፣ ደሞክራስያዊ ወይ ኢ-ደሞክራስያዊ፣ ፍትሓዊ ወይ ኢ-ፍትሓዊ፣ ሕጋዊ ወይ ኢ-ሕጋዊ ክትከውን ዝድርኽ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪ’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ መንግስታት ቅድሚ ናብ ተግባር ምዋፍሮም ዝቐርጽዎ ራእይ፣ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ፣ ፖሊሲ፡ ስትራተጂን መምርሕን ድማ፡ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ስምዒትን

Add a comment

ኣብ ኣጀንዳታት ኢሳይያስ ዝቆጻጸ ሕልና የብለይን!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብቀዳምነት ሰናይ ቅነ በዓል ነጻነት 2017 ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተይ ይገልጽ። ብምቕጻል ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ነቲ ኣብ ልዕልይ ዘቕርቦ ተደጋጋሚ ኣጉል ጸለመታትን ጠቐነታትን ጭቡጥ መርትዖታት ናብ ህዝቢ ከቕርብ ኣይበቕዐን። ኮይኑ ግን ከምቲ በዓል ኣመል ኣመሉ እንባ ቦትኡ ነይገድፍ ዝብሃል ያታዊ ምስላ ንኩሉ ጉዳይ ካብቲ ናቱ ወጻኢ ቴሞ-ሜትር ክዕቕን ብሰንኪ ዘይምዕዳሉ ዝበልዔት ከብዲ የብላን መኣዲ ብዝብል ኣርእስቲ፡ ምስ ክቡር ባህልታት ኣቦታትናን ምስ ደሞክራስያዊ ጭዋነትን ዘይተኣሳስር፡ ብዘበነ ውቤ ዝጸመመስ ውቤ ክብል ነበረ ዝዓይነቱ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታት ንኣንባቢ ኣቕሪቡ ምህላዉ ዝፍለጥ’ዩ። ኩሎም ክቡራት ኣንበብቲ’ውን ካብዚ ናተይ ወጻኢ ትዕዝብትታት ከም ዘይህልዎም ምሉእ እምነተይ’ዩ። ብዝኾነ ግን ብከብዲ ዝሓስብ ፖሎቲካዊ መንነት፡ ካብ ጅዳ ብዝምንጠወለይ ዶላራት ዝውድስ ወይ’ውን ኣብ ገለ ሰሚናራትን ፌስቲቫላትን ከም ኣገዳሲ ባእታ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርብ ብዝእተወለይ ኣጉል ዝኾነ መብጽዓታት ዘዝበሉኒ ከም ፓፓጋሎ ዝደግምን ዘናሹን ዘይምዃነይ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከነጽር ይፈቱ።

Add a comment

ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ.................

ሓላፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ህግደፍ ንምምሃርን ምትምሃርን ኣመልኪቶም ኣብ ቅድሚ መራኸቢ ብዙሓን ቀሪቦም ዘስምዕዎ መደረን ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ከብድን ሕቖን ምዃኑ ተፈሊጡ ምምሃርን ምስትምሃርን ኣብ ኤርትራ፡ ካብ ስእነት ሰላምን ጥዑይ ፖሊሲ ዝነቅል፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዳኸመ፡ ተማሂረ ኣብ ህይወተይ እንታይ ለውጢ ከምጽእ ኢለ፡ ዘይወተሃደር’የ ክኸውን ዝብል ሃገር ከደን ተስፋ ምቑራጽ ዘኸተለን ማዕበል ስደት ዘተባበዐን’ዩ ዝበሉ ንመግለጺ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸታ

Add a comment

ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎ ክመልሰለይ ነይኣምኖ”

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዕለት 20 ጉንበት 2017 ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ብዘይካ ሓንቲ ሓዳስ ጉዳይ፡ ንሳ’ውን እናተሰከፈ ከም’ቲ ሰራቒ ሞባእሲ ባዕሉ ይለፋለፍ” ዝበሃል ምስ ግብጺ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና፡ ክንስከፍ የብልናን ዝበላ እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ካልእ ኩሉ መኣዝኑ ዘጥፈአ ሃልውልውን ተገራጫዊ ባህሪያትን ዝተራእየሉ’ዩ። ዝርዝር ትሕዝቶኡ ድማ ነቲ ኣብ ጥሪ 2017 ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ ዘራጉድን ዝደግምን’ዩ ነይሩ። ብዛዕባ’ዚ ከኣ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት 2017 ኣብ ወግዓዊ ልሳን ውድብናን ንመዓልቲ ነጻነት መበል 26 ዓመት ኣመልኪቱ ዝወጸ ውድባዊ መግለጽን ዝመለስናዮ

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ ንሞፍቱ ኤርትራ፡

መፍቱ ኤርትራ ሸኽ ኣልኣሚን ዑስማን ኣልኣሚን ኣብ መበል 93 ዓመቶም ካብዛ ዓለም ብሞት ከምዝተፈልዩ ካብ ኤርትራ ወግዓዊ መግለጺ ተዋሂቡዎ ኣሎ።

 

Add a comment

ኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንቅኒያት ነጻነት፡ ሕሉፍ እናዘከሩ መጻኢ ናይ ቃልሲ መደባት ዝትልምሉ መድረኻት ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ።

ኤርትራ ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ብቃልስን መስዋእትን ነጻ ዝኾነትሉ 24 ጉንበት 1991 ኣብ ማሕደር ታሪኽ ኤርትራውያን ፍሉይ ቦታ’ዩ ዘለዎ። ስለዚ ከኣ ምውጋድ ዘቤታዊ መግዛእቲ ጉጅለ ህግደፍ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ፡ ግፍዓዊ ተግባሩ’ውን ክንዲ ዝመረረ ይምረር፡ እቲ ነጻነት ንምምጻእ ዝተኸፈለ ኩሉ-መዳያዊ ዋጋ ከይተበረዘ ከይተኸለሰ ወትሩ

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ውድባዊ ሰሚናር ኣቃኒዑ

ብማእከልነት ኣባል ፈጻሚ ኣካል ብጻይ መሓመድ ሳልሕ (ኢሮብ) ካልኦት ኣባላት ማእከላይ ባይቶን ግሃድኤ-ሕድሪ ሰሚናር ኣብ ከተማ ሽረ ኣቃኒዑ። ግሃድኤ-ሕድሪ ስርዒታውያን ሓለፍትን ወከልቲ ጨናፍር ካብ ማይ-ዓይኒ፡ ማይ-ጸብሪ፡ ዓዲ-ሓሪሽ፡ ሽመልባ፡ ሕጻጽ፡ መቐለ፡ ከምኡ’ውን ምምሕዳራትን
ኣዘዝቲ ሰራዊት-ሕድርን ካልኦት ኣገደስቲ ኤርትራውያን ከም ተዓዘብቲ ዝተሳተፍዎ ካብ ዕለት 12 ክሳብ

Add a comment

ክልተ ኤርትራውያን ን26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ርእይቶ ይግምግሙ

awe daniel

ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል ኣብ ኩንስ ዪነቨርሲቲ ካናዳ መምህር ታሪኽ `ዩ፡ ኣቶ ዳንኤል ኣብርሃ ድማ ካብ ተጋደልቲ ናጽነት ኤርትራ ሓደ`ዩ። ዶ.ር ዓወት ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት፡ ከምቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተራእየ፡ ኣብ ምኽባር ግዝኣተ-ሕጊን፡ ዕድላት መንእሰያትን ድኽመታት ከምዘሎ ክገልጽ ከሎ፡ ኣቶ ዳኒኤል ድማ፡ ምስ`ቲ ኩሉ ግዳማዊ ሸርሕታት፡ ንኤርትራ ልዑላውነታ ሓሊዩ ዝቕጽል ዘሎ መንግስቲ ኣወንታዊ ስርሑ ይዓዝዝ ይብል። “ኣብ`ቲ ንገጠራዊ-ኤርትራ ቀዳምነት ሂቡ ንምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዝሰርሓሉ ዘሎ” ግን ክልቲኦም ይሰማምዑ።

ቀዳማይ ክፋል`ቲ ክትዕ ኣብ`ዚ ምስማዕ ይክኣል፡

Add a comment

ኤውሮጳ፣ ኣንጻር ኣኼባታት ህግደፍ ተቓውሞታት ይቕጽል

Eri Demoመቐጸልታ ናይቲ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣንጻር ኣኼባታት ህግደፍ ዘካይድዎ ዘለዉ ተቓውሞታት፣ ኣብ ጀርመን ከተማ ከለን'ውን ዝነብሩ ኤርትራውያን'ውን ብሰንበት 14 ግንቦት ተመሳሳሊ ተቓውሞ ከምዘካየዱ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ብሰንበት 7 ግንቦት'ውን ኣብ ጀርመን፣ ስቱትጋርት ክካየድ ዝተወጠነ ኣኼባ ህግደፍ ካብ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ድሕሪ ዝገጠሞ ተቓውሞ፣ ናብ ካልእ ኣዳርሽ ክግዕዝ ከምዝተገደደ ኣይርሳዕን።

Add a comment

ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ

ብቀዳምነት ብክብርቲ ዕለት 24 ግንቦት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንኩሎም እቶም ብገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንዓመታት ካብ ኩሉ ወዲ ሰብ ክጓናጸፎ ዝግባእ መሰላትን ዕድላትን ተሓሪሞም ኣብ ጎዳጉዲ ክነብሩ ተገዲዶም ዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሰናይ በዓል ነጻነት 2017 ይብል። በዓል ነጻነት 2017 ኣበናይ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን  ኩነታት ይጽንበል ምህላዉ ኣብ ሓንጎል ኩሉ ኤርትራዊ ዝተቀረጸ ጉሁድ ሓቂ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ኣትይዎ ጸበባን ሓሳረ መኸራን ተገላጊሉ ሰላምን ቅሳነትን ክጓንጸፍ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጽ።

Add a comment

ከም ቃሕታኻ ዝመሓደር ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህይወት የሎን ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ ወይ ከኣ ባርባራዊ ጭቆና’ዩ።

ማሕበራዊ ኮነ ፖለቲካዊ ጭቆና ውጽኢት ናይ ድኹም ኣተሓስስባ’ዩ። ጭቆና ውጽኢት ናይ ዕውር ስሰዐ’ውን እዩ። መሰረት ናይ ከም’ዚ ዝበለ ኣተሓሳስባን ውጽኢቱ ዝኾነ ጭቆናን ከኣ ስልጣን’ዩ። ግጉይ ኣጠቓቕማ ስልጣን። ስልጣን ምስ ዘይመቓራሕ፣ ስልጣን ምስ ዘይከፋፈል፣ ኣብ ኢድ ውሑዳት ወይ ሓደ ሰብ ጥራሕ ምስ ዝኹመር፡ መሳርሒ ህዝቢ ምዃኑ ተሪፉ፡ መሳርሒ ዓመጽን ግህሰትን ይኸውን። እዚ ናይ ዓመጽ ወይ ጭቆና መንግስታዊ ምሕደራ፡ ካበይ ይብገስ ብደቂቕ ክትፈልጥ፡ ብዓይኒኻ ት

Add a comment

ዲሞክራሳዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ጀርመን

ዲሞክራስያዊማሕበርመንእሰይኤርትራጀርመን፣ብዕለት13.05.2017  ኣብፍራንክፎርትHeinrch-Stahl str.3, 65934   Saalbau Nied ዕውት ጉባኤኡኣሰላሲሉ።

Add a comment

መበል 26 ዓመት ነጻነት ኤርትራ ንምብዓል!!

ማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ (ማስኤ-ሳድ) መበል 26 ነጻነት ሃገረ ኤርትራ ንምብዓል፣ ብዝተፈላለየ ጽሑፋትን፣ግጥምታትን ዝተሰነየ፣ ብሃገራዊ ደርፍታት ዝደመቐ ምሸት ንምብዓል ብክብረት ይዕድም።

Add a comment

24 ግንቦት ኣብ ባይታ ዝርአ ሂወታ ንህዝቢ ኤርትራ

ሒድካ ውን ክውጻእ ዘይከኣልድሕሪ መሪር ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ብልሙ እሪኢይዎ ዘይፈልጥ ናብ ካልእ ሸነኽ ሕሰም ዝደርበዬ መሬታዊ ናጽነት ብገዛእ ሙሉእ ተሳታፍነቱ ኣብ ግንቦት 24 ንዝጽንብሎ ዘሎ ታሪኻዊ መዛዛሚ ረታዊ ቃልሲ ጌሩ ኢዩ።  እዚ ውን ምስ ሙሉእ ግበታ ንቃልሱ ኣብ ትሕቲ ምልኪ ምኳኑኢዩ። ኣብ እዚ ንጥቢ ዘዳፍእ የለን ብግብሪ ኣብ መሬት ዝርአ ዘሎ ሓቂ ብምኑ። እንተኾነ እዚ ሙሉእ ምፍራስ ግዝኣተ ሕልና ዘኸተለ መቐይሮ፡ እቲ መበገሲኡስ እቲ ዳርጋ ዝበዝሕ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝኽተሎ ዝነበረድሕሪ ናጽነት ነርክበሉ  ዝብል ኣረኣእያን  ንውልቀ መራሕቱ ናይ ምቅላስ መሰሉ ከይተረፈ ኣሕሊፉ ብምሃብ ዝጎዓዞ ዝነበረ ጎደሎ ንቐሓቱ ምዃኑ ክንግምግም ንኽእል ኢና። በዚ እዩ ድማ ንናይ ሎሚ ህግደፍ ኣብ ውሽጡ ጸፍዩ ብምምጻእ ብሽም ናጽነት ወሊዱዎስ ናብ እዚ ዘለናዮ ደረጃ ኣብጺሑና ዘሎ።

Add a comment

ባድመን ኣባይን ብጓህሪ ቀለበት ቃል ኪዳን ኣእሲርካ ንምውሳብ ዝግበር ዘብዘብ ውጽኢቱ ብርሰትን ህልቂትን ጥራሕ’ዩ፡

ብእንኮ ሰብ ዝምራሕን ዝግራሕን ወሳኒ መሪሕነታዊ ጃንዳ ህግደፍ፡ ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ቃሕ ዝበሎ ክውስን ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ’ዩ ዝመስል። ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ሕግን ሕጋውነት ወጻኢ ብድድ ኢልካ ፊን ዝበላካ ምግባር ከኣ፡ ልጓም ኣልቦ ፍንጡሕ ፖለቲካዊ ስድነት’ዩ። ሃላሊ ፖለቲካዊ ስድነት እዚ መሪሕነታዊ ጃንዳ፡ ከም ውድብ ካብ ውልደቱ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት’ዩ ጀሚሩ። ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ነቲ ብንጹሕ ሕልና ብዙሓት ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን

Add a comment

ኢሳያስ፡ ዝነበረካ ኣየጥፋእካን ዘይነበረካ ድማ ኣይምጻእካን።

ዝኸበርካ መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ ኣብ’ቲ መሬት ኤርትራ ካብ ምንጋጋ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብምልቓቕ፡ ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ድማ ክውን ንምግባር፡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ህይወት ዝበልዕ ፈታኒ መድረኽ፡ ብሳላ ምስሉይነትካ፡ ውዲተኛ፡ ተጀሃርን ቀንጻልን ባህሪኻ ክሳብ ምሉእ ንምሉእ ዝደልወካ ሓቢእካ፡ ክብረ ዝናኻ ስለዝሃነጽካን፡ ኣመለኽትኻን መራባሕቲ ክብረ ዝናኻ ዝኾኑ ዘይበሰሉ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት ስለ ዘፍረኻን፡ ያኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይህላወኻ ዝመርሖ ስኢኑ ከይጽገም፡ ከይበታተን፡ መስሓቕ ሽራፋት ከይኸውን ከይትመውት ዘይኮነስ፡ ከይኸፋአካ ከም ቆልዓ መበጸዓ ብኽንክን ተታሒዝካ። ህይወትካ ምሉእ ኣብ ናይ ምውሳን ቦታ ተኾድጭካ፡ ብተነጻጻሪ፡ ኣብ ጽቡቕ መጽለሊ፡ ጽቡቕ መግቢ፡ ዝሓሸ ክዳን፡ ምስናይ ቀረብ ኣልኮላ

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዞባና ዘካይዶ ዘሎ ዘይንጹር ዝምድና ሓደገኛ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ።

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብ7ን 8ን ጉንበት 2017 ኣብ ዘሰላሰሎ 5ይ ስሩዕ ኣኼባ፡ ካብ ኣብያተ ጽሕፈቱ ዝመጽኣሉ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ሰሚዑን ተዛትዩን ኣድላዪ ውሳነታት ብምምሕልላፍ ከም ሰነዳት ሰልፊ ተቐቢሉ ከም ዘጽደቖ፡ ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብ10 ጉንበት 2017 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ።

Add a comment

ብምኽንያት 24 ግንቦት፡ ሃገራዊ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ

24 ግንቦት 1991 መቑሕ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምድረ-ገጽ ኤርትራ ዝተማሕወላ፡ ባብ ሓድሽ ሃገራዊ ምዕራፍ ዘርሓወት ታሪኻዊ ዕለት’ያ፡፡ እዛ ዕለት’ዚኣ፡ ውልደት ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረላ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡ ስለዚ ከኣ 24 ግንቦት ከም ርእሰ-ደብሪ ሃገራዊ በዓላትና ኣበሪኽና እንሰርዓ፡ መስዋእትናን ስንክልናን ዝደበሰት፡ ብንሓልፎ ዘሎና መሪር መስገደላት ርዝነታን ክብርታታን ዘይሸራረፍ፣ ከም ህዝቢ ብመሪር ቃልሲ ናይ ዝዓተርዮ ዘውዲ ነጻነት መግለጺ ዝኾነት ሰንደቕ ሃገራዊ ርስትና’ያ፡፡

Add a comment

ደለይቲ ፍትሒ ፍትሒ ትማሊ ሰንበት 14 ግንቦት 2017 አብ ከተማ ከሎን ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

“ያንግ” ህግደፍ YPFDJ መቐጸልታ ናይ’ቲ አብ ሓያሎይ ከተማታት አብ ሃገር ጀርመን ተዋፊርሉ ዝቐነየ ጽዑቝ ጎስጓሳት አብ ከተማ ከሎን እውን ሓደ ሰሚናር ጸዊዑ ነይሩ። ናይ እዚ ብጉልባብ 13th YPFDJ EURO CONFERENCE ዚተጸውዐ ሰሚናር ህግደፍ ሓቀኛ መንቀሊ-ዛዕባ ከአ አብ ሃገር ሆላንድ ወይ አብከተማ ፌልድሆቨንስለ ዝፈሸልሉ ንሰዓብቶም

Add a comment

ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ( ኤስደለ) ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ

ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን፡ ነዚ ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም በሪኽ ታሪኻዊ ክብርን ዝኽርን ዘለዎ ዕለተ-24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ‘’እንቋዕ ኣብጸሓኩም/ኣብጸሓና፡ ክብል እንከሎ፡ ውድብና ኤስደለ ሓበን ይስምዖ። በቲ ዘይሕለል ምዑት ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፤ ሓርነታዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ነብሲ ወከፍ ስድራቤት በጂኹም ዘረጋገጽክምዎ ናጽነት’ዩ’ሞ ደጊሙ ሓበን ይስማዓኩም ክብል ይፈቱ።

Add a comment

ዘተ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ምስ ግዱሳት ዜጋታት !!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፣ ብኣባል መሰጋገሪ ማእከላይ መሪሕነትን ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ውደባ ጨንፈር ኢትዮጵያን ብጻይ ፍስሃየ ሃይሉ ዝተመርሐ፡ ዘተ ምስ ግዱሳት ዜጋታት 14 / ግንቦት / 2017 ተኻይዱ። እቲ ኣብ ጨንፈር ኢትዮጵያ ዝተቓንዐ ኣኼባ፡ ኣብ ሃገራውን ዞባውን ኩነታት ዘተኮረ ዘተ፣  ህዝብና ብዘይጽወር ባርነትን ኣብ ክዕገት ዘይከኣለ ዋሕዚ ስደትን ተሳጢሑ’ናሃለወ፡ ብዘይሓላፍነታዊ ስርዓት ህግደፍ ይፍጸም ንዘሎ ምድፋር ልኡላውነትን ሕሱም ምዝመዛ ሃገራዊ ጸጋን፡ ብኸመይ ክንኩንኖን ድሕነት ኤርትራን ኤርትራውያንን ከነረጋግጽ ንኽእል ኣብ ዝብል ርእሰ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ተመያይጦም። ቀጺሉ’ውን  መንእሰይ ነዚ ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ እናፈለጦ፣ ዋና ብዓል-ቤት’ዚ ጉዳይ’ውን ክንሱ ስለምንታይ ካብ ቃልሲ በዅሩ ይርአ፣ ወይ ንጡፍ ተሳትፎ ኣይርኣዮን ?

Add a comment

አገዳሲ ሓቤረታ ንደለይቲ ፍትሒ

ሰላማዊ ሰልፊ ን27/05/2017አብሽቱትጋርት ሰላማዊ ሰልፊ አንጻር አውደኽደኽቲ ስርዓት ህግደፍ ብስም ናጽነት ተመክኒዮም አብ ህዝብ ሃገርን ዘውርድዎ ዘሎው አደራዕ ስኽፍ ዘይብሎም ድሕረይ ሳዕሪ አይትብቆላ በለት አድጊ ከም ዝበሃል ፡ ስለዚ ደላይ ፍትሒ ሃየ ተበገስ ንሰለማዊ ሰልፊ ።

Add a comment

ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ስቱትጋርትን ከባቢኣን

Image result for stuttgart

ኤርትራውያን  ደለይቲ  ፍትሒ  ስቱትጋርትን  ከባቢኣን  ብዕለት  14.05.2017 ካብ ሰዓት  15፡00  ጀሚሮም  ክሳብ  ሰዓት  17፡30  ድ.ቀ  ዘካየድዎ  ጒባኤ  ብዓወት  ተዛዚሙ። ጒባኤ  ብዙሓት  ደለይቲ  ፍትሒ  ኤርትራውያን  ኣብ  ስቱትጋርትን  ከባቢኣን  ዝነብሩ  ዝተኻፈልዎ  ኢዩ  ነይሩ። ከምኡ`ውን ደለይቲ  ፍትሒ ቱቢንገንን  ከባቢኣን ብሽማግለኦም  ደረጃ  ተወኪሎም  ብምክፋል  ናይ  ሞራልን ምትብባዕን  ደገፎም  ገሊጾም  ኢድ  ንኢድ ብሓባር ንምስራሕ  ቅሩብነቶም  ኣፍሊጦም። ጊዝያዊት  ኣካያዲት  ሽማግለ  ነቲ  ኣኺባ  ብዕሊ  ብምክፋት  ጸብጻብ  ናይ ማኅበር  ኣብ  ውሽጢ  ሓደ  ዓመት  ዘካየደቶ ኣቕሪባ  ኣማራጺት  ሽማግለ  ብኣኼበኛ  ኣምሪጻ  ኣረከበት።ጒባኤ  ሓሙሽተ ዝኣባላታ ክልተ  ከኣ  ተጠባበቕቲ ሽማግለ / ካብዚኦም  እተን  ክልተ  ደቂ  ኣንስትዮ  ብዴምክራስያዊ  ስርዓት ተመሪጾም። ብተወሳኺ  ንንዋትን  ኣካይዳ  ስራሓትን ማኅበር  ዝቆጻጸሩ ክልተ ኣባላት ተወሰኽቲ ተመሪጾም።

Add a comment

"ንሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ይሽየጥ ኣሎ፣" ፕረዚደንት ኢሳይያስ

Water Asmara

ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን፣ ዋሕዲ ዝስተ ማይ ግኑን ኮይንሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ብቦጣት ኣብ ዝዕድል ዘሎ ማይ ንሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ይሽየጥ ምህላዉ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣረጋጊጹ። እቲ ፕረዚደንት ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ናጽነት ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፣ መንግስቲ ንሰብ ቦጣን ካብ ማይ ነፍሒ ብሕሳብ 39 ክሳብ 49 ሳንቲም ንበርሚል እናሸጠሎም፣ ንሳቶም ንህዝቢ ክሳብ ንሓደ ፊስቶ ብ50 ናቕፋ ይሸጡ ኣለዉ ክብል'ዩ ኣዕዘምዚሙ።

Add a comment

አታ ጉድ ሰሚዕና› ዒመር መን ልኢኩኳ ትመራመር !?!

 ኣቦታትና ክምስሉ እንከለዉ ንለባም ኣምተሉ ክንደይ ከይስሕቶ ንዓሻከኣ ደርጉሓሉ ኣበይ ከይስቆሮ ከምኡ’ውን ሰራቅ ሞባእ ባዕሉ ይለፋለፍ ይብሉ እሞ ክንደይከ ዘይበሉ፡ ኢለ ነዘን ጠቂሰየን ዘለኩ ምስላታት ንሎሚ ተጠቂመ ገለጻይ ከመሓላልፈልኩም፡- ብዕለት 10.05.2017 ኣብ ሓደ ናይ ኤርትራውያን መርበብ መላዘቢ
ፓልቶልክ (Pltalk) እስከ ሕጂ’ከ እንታይኮን ይብሃል ኣሎ ኢለ፡ ድሕሪ ክሽሓ ፎሮ12 ምስ ሓደ ዓርከይ ዕለታዊ ነዚ ናይ መርበባት ፓልቶክ መዘናግዒ ናይ ድቃስ ዝኣበዮም ኮይኑ ዘሎ ዝሰማዕኩዎ ገሪሙኒ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ብበዓል መንን? ንኣየናይ ዕላማን ተሐቁፉ ይኮልል ከምዘሎ ከተ

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

መልሲ ንወኪል መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ አስመላሽ!!ንእዛ መልሲ ነታ ኣነ’ዶ ? ንስካ፡፡ መን እዩ እቲ ሓሰካ ኢለ ብ19.05.2017 ዘመሓላለፍኩዋ ሕጂ ንዕረ ኣብ መዓር …ወዘተ ኢልካ ልኢካለይ ዘለካ ብእንዳዓለቦይ ማለት ብኤርትራውያን ትግብኣካ ሽልማጽ … ሃብሮም … ብእንዳ ጎይቶትካ ከኣ ጨለ ሙካና አሚነ፡ አነ ኣብ እንዳማተይ ኣትየ ብመልክዖም አጸዋውዖኦም ክልክዕ ክጽውዕ መሰል ስለዘይብለይ በቲ ናትና! ማለት! ሃብሮም ክብለካ እሞ ባዕልካ ክትተርጉማ ኤረክበካ፡፡ ስለሓቅስ

Add a comment

ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣስመራ ዝተኸስተ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ኣጨኒቑ

Water Shortከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ተራእዩ ዘሎ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ኣጨኒቑ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ብሰንኪ'ዚ ኣዋርሕ ኣቑጺሩ ዘሎ ዋሕዲ ዝስተ ማይ፣ ህዝቢ ሰሙናዊ ሓንቲ ፊስቶ ማይ ብኩፖን ንምርካብ ፊስቶታቱ ሰሪዑ ማይ ዝዕድላ ቦጣት ክጽበ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ምህላዉ'ውን እቶም ምንጭታት ጠቒሶም።

ብመሰረት ጸብጻብ እቶም ምንጭታት፣ ብምምሕዳር መንግስቲ ብዝዋፈራ ቦጣት፣ ንሓንቲ ፊስቶ ማይ ብኩፓን 10 ናቕፍ ክሽየጥ እንከሎ፣ ካብዚ ወጻኢ ግና ንሓንቲ ፊስቶ ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ዝሽየጠሉ እዋናት ኣሎ።

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

መልሲ ንወኪል መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ አስመላሽ!! ንእዛ መልሲ ነታ ኣነ’ዶ ? ንስካ፡፡ መን እዩ እቲ ሓሰካ ኢለ ብ19.05.2017 ዘመሓላለፍኩዋ ሕጂ ንዕረ ኣብ መዓር …ወዘተ ኢልካ ልኢካለይ ዘለካ ብእንዳዓለቦይ ማለት ብኤርትራውያን ትግብኣካ ሽልማጽ … ሃብሮም … ብእንዳ ጎይቶትካ ከኣ ጨለ ሙካና አሚነ፡ አነ ኣብ እንዳማተይ ኣትየ ብመልክዖም አጸዋውዖኦም ክልክዕ ክጽውዕ መሰል ስለዘይብለይ በቲ ናትና! ማለት! ሃብሮም ክብለካ እሞ ባዕልካ ክትተርጉማ ኤረክበካ፡፡ ስለሓቅስ

Add a comment

ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ፣ ንመንግስቲ ኤርትራ ኮኒኑ

Niger Human

ካብ 8 ክሳብ 22 ግንቦት ኣብ ኒጀር፣ ከተማ ኒያመይ ዝጋባእ ዘሎ መበል 60 ስሩዕ ዋዕላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪቃ፣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናጽነት ፕረስ ንዘለዎ ኣመለኻኽታ ኮኒኑ።

እቲ ኮሚሽን ኣብዚ ናይ'ዚ ሰሙን እዚ ዋዕልኡ፣ እቲ መንግስቲ ኣሲርዎም ዘሎ ጋዜጠኛታት'ውን ክፈትሕ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ።

ንውዕል ሰብኣዊ መሰላትን ቻርተራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዝኸተመ መንግስቲ ኤርትራ፣ ነዚ ዝኸተሞ ስምምዓት ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከቢድ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽም ምህላዉ'ውን እቲ ኮሚሽን ወቒሱ

Add a comment

ንዕረ ናብ መዓር ምቕያር ዝኸኣል ኣይኮነን!!

ብቀዳምነት ክቡር ሰላምታይ ንክቡራት ኣንበብቲ፡- እቶም ክቡራትን ጭዋታትን ወለድና፡ ልዝቡነትን ቅርጡውነትን ስለ ዘውረሱና፡ ኩሉ ግዜ እቲ ከም ልሙድ ባህሊ ዝተወስደ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዝኽተሎ ጸርፍታትን ዘለፋታትን ክኽተል ምርጫይ ዘይምዃኑ ከረጋግጽ ይፈቱ። ብካልእ መዳይ’ውን ንደሞክራስን ፍትሕን ይቃለስ ምህላወይ ክሳብ ዝኣመንኩ፡ ዝኾነ ዜጋ ይሕመቕ ይጸብቕ ዘለዎ ርእይቶ ከኽብር ውሽጣዊ ዕግብተይን ፖሎቲካዊ እምነተይን ስለ ዝድርኸኒ፡ ኣብቲ ንሱ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ  ክወድቕ ስለ ዘየፍቕድ ሕጂ’ውን ኣይክኽተሎን’የ።

Add a comment

ዯረቱ ዜጠሓሰ ፍሉይ ብልሽውና ህግዯፍ።

ናይ ሎሚ ጽሑፍና ኣብ ኤርትራ ዜተፈጸመ ዯረቱ ዜጠሓሰ ፍሉይ ብልሽውና ህግዯፍ ቓልዕ መጽናዕታዊ ሰነድ’ዩ። እቲ ብልሽውና ድማ ብቐጥታ ምስ ሓጎስ ገብሪሂወት (ኪሻ ) ሓላፊ ቑጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ዜተኣሳሰር ኮይኑ፣ ብመርትዖ ተሰንዩ ዜቐርብ ዜርዜራት ኣለዎ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉቦን ብልሽውናን ሓዱሽ ዋላ እንተ ዘይኮነ እዙ ግና ብዓይነቱ ዜተፈልየ ዜገብሮ ምኽንያታት ኣለዎ።

Add a comment

ህግደፋውያን ኣብ ሆላንድ ብደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ተሳዒሮም..............

ህግደፋውያን ኣብ ሆላንድ ብደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ተሳዒሮም፡ ንምምሕዳር ከተማ ካሕሳ ብምሕታቶም’ውን ተሳዒሮም። ብትምክሕቲ ዝተነድቀ ፖለቲካዊ ውደባ እንክፈርስ ቀልጢፉ ኣንፈት የጥፍእ። ነቲ ጌጋ ብጌጋ ኣሪሙ ዳግመ ውደባ ክገብር እናተሳሕገ ፈጠርጠር ይብል። እንተኾነ ሕውየት ዘይኮነ ዳግማይ ስዕረት’ዩ ዝጎስም። ልክዑ ስለዘይፈልጥን ኩሉ ነገር ብስነ-መጎት ሓይሊ ክፈትሖ ስለዝብገስን ወዲቑ እናሃለወ ካብ ምምጥላዕ ኣየዕርፍን። ተሳዒሩ እናሃለወ ካብ ጸርፊ ኣይቁጠብን። ህግደፍ ካብ ውልደቱ

Add a comment

ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን

ብተወልደብርሃን ገብረ::ኣብ 1993 ኢዩ። መምህርን ሓላፊ ክፍልን ኮይነ ብዘጋጠመኒ ክጅምር። ኦርኒክ ተማሃሮ ናይ ዝኣልያ ዝነበርኩ ክፍሊ ኣብ ዝመልኣሉ ዝነብርኩ ጊዜ ኢዩ። ካብ ትሕዝቶታት እቲ ኦርኒክ – ስም ኣቦ፡ ስም ኣደ፡ ዕድመን ብሄርን ተማሃሮ ከም ዝነበረ ይዝክር። ሓንቲ ካብ ተማሃሮይ ብሄርኪ ኢለ ምስ ሓተትኩዋ ጀበርቲ ኢላ መለሰትለይ። ጀበርቲ ዝብል ወግዓዊ ብሄር ስለ ዘይነበረ በቲ ኩነታት ተተንኪፈ ጀበርቲ ዝባሃል የሎን ክብላ ሕልናይ ኣይገበረለይን። በዚ ድማ ሕራይ ኢለ ናብቲ ካልእ ሕቶይ ማለት ምሉእ ስም ኣደ፡ ዕድመ ወዘተ ቀጸልኩ። እታ መንእሰይ ኣዚያ ትሕቲ፡ ምጭውትን ኣብ ክፍሊ ካኣ ልዑል ተሳታፍነት ዝነበራ ተማሃሪት ስለ ዝነበረት ነቲ ብሄረይ ጀበርቲ ኢዩ ዝብል እምነታ ሰጊረ ነቲ ዝተረፈ ብምምላእ ነቲ ብሄር ዝብል ባዶ ሰጊረዮ ከድኩ። ኣብ በይና ከዛርባ ይሓይሽ ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመጸኒ ኣብ በይና ረኺበ ከዛርባ መረጽኩ። ምኽንያቱ ኣብ ቅድሚ ተማሃሮ ኢኺ ኣይኮንክን ክብላ ፈጺመ ኣይደፈርኩን። 

Add a comment

ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ጸገም ማይ ነበርቲ................

ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ጸገም ማይ ነበርቲ ዓድታት ክኒን ቅኒቶ፡ ብልዑል ጻዕሪ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ፡ ተወለድቲ ዓዲ፡ ግዱሳት ኤርትራውያንን ኣዕሩኽ ኤርትራውያንን ኣብ ምሉእ ፍታሕ ተቓሪቡ። ጸገም ዝስተ ማይ እዘን ብጸረ-ህዝቢ መንግስቲ ህግደፍ ዝተረሰዓን ስድራ ቤተን ዝተበታተናን ዓድታት ክኒን ቅኒቶ ንምፍታሕ፡ ብተበግሶ ማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራን ግዱሳት ክኢላታትን ጻዕርታት ክግበር ምጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ፡ ካብ 8 ጉንበት 2017 ጀሚሩ ዝተኻየደ ዳግማይ ዳህሳስ፡ ማይ ዘለዎ ቦታ ምስተረጋገጻ፡ ኣብ ዕለታት 16-17 ጉንበት 2017 ኣብ ማእከል ዓዲ ክ

Add a comment

መርድእ

ሓፍትና ጸጋ መምህር ፍቓዱ (ብዓልቲ ቤቱ ንጋብር ካፍል) ብዝሓደራ ሕማም ዕለት 11.05.2017 ስለ ዝዓረፈት ንቀዳን ዕለት 13.05.2017 ኣብ ቅዱስ
ሞሪትስ ቤተክርስቲያን St. Moritz Kirche
Mesnergäsle 4
72108 Rottenburg
ጸሎተ ፍትሓት ክፍጸም እዩ።
መፋነዊ
ኣብ Konrad Ulmer Sportheim Härlesweg 59
72108 Rottenburg Am Neckar
ካብ ሰዓት 14°°
ክካየድ እዩ።
ናይ ሓበረታ ተለፎን ቁጽሪ 017651729282

Add a comment

"ኤርትራ ኣብ ልዕሊኣ ዝተነብረ እገዳ ንኽልዓል፣ ገና ዘይተማልአ ኩነታት ኣሎ፣" ኣምባሳደር ብሪጣንያ

UK Ambassador

ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንኽልዓል፣ ገና ዘይተማልአ ኩነታት ከምዘሎ ቀዋሚ ወኪል ብሪጣንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣምባሳደር ማቲው ራይክሮፍ ምግላጹ ማዕከን ዜና ኢንረ ፕረስ ቲቪ ሓቢሩ።

እቲ ወኪል ብሪጣንያ ነዚ ዝገለጸ፣ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እገዳ ኤርትራን ሶማልን ኣመልኪቱ ብሮቡዕ 17 ግንቦት ኣብ ዘካየዶ ዘተ'ዩ።

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ይልዓል ዶ ኣይልዓል ኣብ ዝብል ናይ ውሳኔ ኣኼባ ምክያዱ፣ ህሉው ኩነታትን ሓድሽቲ ምዕባለታትን ገምጋም ከምዘድልዮ ዝሓበረ እቲ ኣምባሳደር፣ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ኣብዚ ነጥቢ'ዚ ብውህደት ክሰርሓ ኣተሓሳሲቡ።

ኤርትራ፣ ካብ እገዳ ዘናግፋ ዕማማት ከምዘሰላሰለት ብመርትዖታት ኣሰንያ እንተቕሪባ፣ ክዝትይሉ ምዃኖም'ውን እቲ ወኪል ብሪጣንያ ጠቒሱ።

ባይቶ ጸጥታ፣ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ክናዋሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፣ ኣብ ወርሒ ሕዳር ውሳኔ ኣብ ዘሕለፈሉ፣ ሓሙሽተ ሃገራት ናይ ድምጺ ተዓቅቦ ከምዝገበራ ዝዝከር'ዩ።

ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይዚ ዓመት'ዚ ብዛዕባ እገዳ ኤርትራን ሶማልያን ውሳኔ ንምሃብ ዝእከብ ባይቶ ጸጥታ፣ ኢትዮጵያ እትርከበን ሓሙሽተ ሓደስቲ ኣባላት ጸንቢሩ ኣሎ።

ሓሙሽተ ቀወምቲን 10 ከኣ ተካእቲ ወይ ዘይቀወምቲ፣ ብጠቕላላ 15 ኣባላት ሃገራት ዝሓቖፈ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፣ ኣብ 2009 ከምኡ ድማ ኣብ 2011፣ ክልተ እዋን፣ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ እገዳ ይልዓል ዶ ኣይልዓል ኣብ ዝብል ጉዳይ ውሳኔ ንምሃብ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ኣኼባ ከካይድ'ዩ።

Radio Erena: 19 May 2017

Add a comment

2,300 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታት ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ምድሓኖም ተገሊጹ

2,300 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታት ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ምድሓኖም ተገሊጹ

ትማሊ ሓሙስ 18 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ብህይወት ኣድሕን ስርሒታት ኤስኦኤስ ሜዲተራንያንንን ትካል ሓካይም ብዘይ ዶብ 2,300 ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ምድሓኖም ተገሊጹ።

Add a comment

ዓመታዊ በዓል ንግደት ማርያም ደዓሪት ጀኔቫ 03.06.2017

ኣዚኹም  ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን  ኣሕዋትን ኣሓትን ደቅናንመእመናን ኣፍቐርቲ ማርያምን፣ከምቲ ልሙድ ዓመታዊ በዓል ንግደት ማርያም ደዓሪት ኣብ ከተማ ጀነቭ  ንዕለት 03.06.2017ክነብዕሎ ንዳሎ ኣሎና። 

Add a comment

ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነጻነት ፕሬስን ስርዓት ህግደፍን።

ሰለስተ ጉንበት ዓመት መጽአ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ነጻነት ፕሬስ ዝኸበረላ መዓልቲ ኮይና ክትዝከር፡ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝተወሰነት ክብርቲ መዓልቲ’ያ። ናይ ሎሚ ዘመን መዓልቲ ነጻነት ፕሬስ ( Crtical Minds For Crtical Times: Medias Role In Advancing Peacefull Just and Inclusive Socaities) ዓሚቑ ኣእምሮ (ሓንጎል) ንኣተሓሳሳቢ ( ኣስጋኢ) ግዝያት፡ ግደ መራኸቢ ብዙሓን ( ሚዲያ) ኣብ ምስጓም ሰላማዊ፣ ፍትሓዊ፣ ኣሳታፍን ሕብረተ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ’ዩ

Add a comment

ምእንቲ ክሞቱሎም ነቦና ቅ.ኣንጦንዮስ መሪዞሞም

ህግደፍ ምስ ጳጳሳቱ ተካላት ኣጋን

ቃል ኣምላኽ ረሲዖም ናይ ሓሶት ሰበኽቲ

ንቑዱስ ኣቦና ክቕትሉ መርዚ መቃባበልቲ

 በዚኦምዶ ትምራሕ ሃገር ብሰይጣውንቲ

Add a comment