news

Category: ትግርኛ

ኤርትራ: ዝተረስዑ ስንኩላን ኩናት ኣብ ከቢድ ናብራ

ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ብ9 ለካቲት ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓመታዊ ጉባኤኡን ገምጋምን ኣካይዱ ኔሩ::እቲ ማሕበር ኣባላቱ ኣብ ንጥፈታት ምፍራይ ደርሁ: ምግፋፍ ዓሳ: ምፍራይ ሕብስቲ ባኒን ካልእን ከዋፍሮም ይጽዕር ከምዘሎ ገሊጹ::ኣብ 2023 ን405 ኣባላቱ ናይ 6 ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከምዝተዋህበ ብተወሳኺ ተገሊጹ::

እዚ ዝግለጽ ዘሎ ካብ ኤርትራ ዝወጹ ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ከርፋሕ ናብራ ከምዝርከቡ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ::

ስንኩላን ኩናት ኣብ ዝወሃቦም ቁንጣሮ መሃያ ኣብ ጉዳያት ምርካብ መንበሪ ኣባይቲ ኣዝዮም ከምዝሽገሩን ገለ ምስ ስድረኦም ክጽግዑ እንከለዉ ሓያሎ ድማ ኣብ መዓስከራት ተጨቓጪቖም ይነብሩ::

ኣብ ኣስመራ መዓስከር ቃኘው ዝነብሩ ስንኩላን ንኣብነት ኣብ ብሕታውነቶም ክሕልዉሉ ዘይክእሉ ብከብሒ ወይ ባኮ ዝተመቓቐለ ኣባይቲ ተጨቓጪቖም ከምዝነብሩ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ይገልጹ::

ንስንኩላን ተባሂሉ ኣብ ቪላጆ ፋት ቲቲኣይ(TTI) ዝተሰርሐ ኣባይቲ ንካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድሕሪ ምውሃቡ ሓያሎ ስንኩላን ኣብ ተስፋ ምቑራጽ እዮም ዝርከቡ::

ስንኩላን ንምምሕያሽ መነባብሮን መንበሪ ኣባይቲን ዝምልከት ናብ መንግስቲ ተደጋጋሚ ጥርዓን’ኳ እንተቕረቡ: ዛጊት ዝሰምዖም ከምዝሰኣኑ የማርሩ።

Category: ትግርኛ

መርዛም መልሓስን ድምጺ ካራሩን !

omarabdellaንዑመር ዓብደላ ረቢ ይርሓመሉ ፡ ንሱልጣን ሳልሕ ጥዕንኡ ይምለሰሉ ፡እቶም ገበነኛታት ከኣ ዝግበኦም ፍርዲ ግድን ክረኽቡ ኣለዎም ። ከም ናይ በጋሚንዶ ተግባር፡ ወይ ሕማም ወይ ሓድሽ ተርእዮ . . . . ኢልካ ፡ ንታሪኻዊ
መልክዑ ከይፈተሽካ ክሕለፍ ዘይብሉ ፤ ግዜን ቦታን እናመረጸ ንኤርትራዊ ጂኦ ፖለትካዊ
ሓድነት ዝፈታትን ሰንካም፡ንሃይማኖት ከም ቀንዲ መሳሪሕኡ ዝወሰደ ፡ ብታሪኽ ጸረ ኤርትራ
ዝኾነ ዝምባሌ`ዚ፡ ኩሎም ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ኤርትራዊ ሓድነት
ክዕጠቀሎምሸነኽክርስትያናዊኤርትራዊዝኾነህዝብንንመሬትሓድነት፡ተሓላቂዘገድሶ
ሓላፍነቱ እዩ ።
“ ሃይማኖታዊ ጎንጺ ዝበሃል የለን“ ………… ካብዚ እምነት`ዚ`የ ክብገስ፤ እቲ ኣብ ሃይማኖታዊ
ተረደኦና ዘሎ ጸህያይ ከኣ ክዕጸድ ኣለዎ።
እናበሉ”ኣሎናጸላኢሓባርናይዝበሃልኣስላምእስራኤልንንሕናን“ሎሚእዞምኾይኑዝኾነ
ብድሕሪኣንኤርትራኾይኖምጓናዝኾነምስ፡ዝስሕሉካራሩክሓርዱ፡ንሰብዝምድሩ
የገልግለናገጽንምጽብባቅዝገበርዎገለምስ፡እዚኦምወገናውያንዘይብሉስጋእክወግኡ
ዝብልዎ ሓድሽ ልቢ ወለድ ታሪኽ፡ ኣጋኣዝያን`ዶ ዓባይ ትግራይ ዝብል ስምን ገዲፍካ ፡ ልክዕ
ቅዳሕ ናይቶም ኣብ ግዜ ዓደይ ዓደይ (40ታት 50ታት) ኣብ መጨረሽታ ፍልልያቶም
ወጊኖም (ትግራይ ትግሪኚ ዝብሉ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብሉ) ኣብ ኣንድነት ዝብል ጸረ
ኤርትራዊ ነጻነት ዝኾነ ማሕበር ዝተጠርነፉ`ዮም።
መሪጾምኢትዮጵያምስኣንድነትካብቶምብዙሓት፡ግናንዘይምጥፋእንሰብሓቂንታሪኽን
ዓቢከኣደቆም፡ዝበሉደውሃገሮምምስዝተረድኡንምንባሩጌጋ፡ምርጭኦምጸኒሖም
ኣይግባእን።ክንርስዕዘለዉከምዝተጻወቱንተራሃገራዊ
እንተ`ቶም ነጻ ኤርትራ ክርእዩ ዘይደልዩ ዝነበሩ ተጻባእቲ፡ ኩሉ ንኢትዮጵያ ዘገልግል
ቅትለትን ስለያን ተተሓሒዞሞ ጸኒሖም ፡ሰውራ ኤርትራ ቅልጽሙ እናትረረን እናተፈርሐን ምስ
ከደ፡ ስቅ ዝመረጹ፡ ርእዮም ከምዘይረኣዩ ፡ ሰሚዖም ከምዘይሰምዑ ኮይኖም፡ ስሚዒታቶም
ዝደጎሉ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ ኣካል ናይቲ ሰውራ ተመሲሎም ፡ ንሕልምታቶም ዘረጋግጽሉ
ምቹእ ግዜን ኩነታትን ዘማዕድዉ ነይሮም`ዮም፡
ኣይከምዝሓሰብዎን !ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ዝተዋህቦ
ቅርጺ ሃገር፡ ብደሙን ዓጽሙን ርሃጹን ሕርማኑን ኣቢሉ ህዝባዊ ቅርጹ ኣትሓዞ፡ኤርትራ
ህዝቢዝበሃል፡ኤርትራዊታሪኽ/መንነት/ዘግነትዝብልኤርትራዘይኮነጥራሕሃገርትበሃል
ኮም ዝህሉ ገበረ።
እዚ ከም ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይኑ ንኽልተ ሰለስተ ዓቅዲ ደሃዩ ዘይነበረ ሰንካም
ዝምባሌ`ዚ ፡ድሕሪ ኤርትራ ነጻ ምዃና ፡ኣብ ህዝቢ ናይ ደጋፍን ተቃዋምን ምፍልላይ ምስ
ተራእየ፡ነዚ ተርእዮ`ዚ ከም ጽቡቅ ኣጋጣሚ ቆጺሩ ወዮ ንዕስራ ሰላሳ ዓመት ዝተደጎለ
ዕላመኦም ኣብ ቃልዕ ኣውጺኦም ነባጉምባሕ ዛግራ እናበሉ ፡ክንዲ ዓለባ ሳርየት ዘይጸንዕ ታሪኽ
እናኣለሙ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተጋህዱ።
፡እንከለዉክብሉ”ኣሎናጸላኢሓባርናይዝበሃልኣስላምእስራኤልንንሕናን“ኸኣሎሚ
ዝብልኣስላምራኤልእስምስ፡እንተዘይነበሩኳ`ሹዓያክንድዚኦምክሳብውን`ኣንድነትኣቦታት
ዩ።`ነይርዎምኢጸላሓባርናይናይዝብልኤርትራናጽነትዘይኮነ
ከመይሉ ?! ዝብል ሓታቲ ክህሉ ስለ ዝኽእል ፡ ናይ ሕጂ ጉዳየይ ታሪኽ ምትንታን
ኣይኮነን፡ ግና ነታ ናይ ሓባር ጸላኢ ዝብልዋ ንምብራህ ዝኣክል ፡-
. . . . ኢትዮጵያ ትኹን ኣንድነታውያን፡ ከምኡ`ውን ኣመሪካ ትኹን እታ ሽዑ ውልዶ
ቅንጣብዝብልዮም`ክገብሩቁምነገርተጋደልቲኤርትራውያን፡እስራኤልዝነበረት
፡ቦታዝተባህለተጎርባኣብዓመቱይ3ኣብኤርትራገድሊግናኣይነበረንን፡ጥርጣረ
ኣብ ባርካ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገጢሙ ተኣምር ምስ ሰርሐ፡ሰምቢዶም ብኻልእ
መልክዕን ተንኮልን ክሓስቡ ጀመሩ፡ እቲ ጽንሕ ኢለ ዝገልጾ ተንኮል ጀሚሮሞ ፍረኡ
ከይሓፈሱ ፡እቲ ኣብ ውግእ ተጎርባ ዝተራእየ ተኣምር ኣብ መበል 6ይ ዓመት ካብ
ዕድመ ገድሊ ኣብ ውግእ ዳንደር ሰራየ ተደግመ።
ሽዑ እታ ናይቲ ተንኮል ሓላፊነት ዝወሰደት እስራኤል ፡ ንፉልይ ሃይማኖትን ዞናን
ዕላማ ዝገበረ፡ኣብ በረኻ ኾይኖም፡ኣንጻር ገድሊ ኤርትራ ዝዋግኡ ኮማንዶስ ፈጠረት፡
ኮማንዶስ`ውን እቲ ንጦር ሰራዊት ዘጋጠመ`ዩ ዘጋጥሞም ነይሩ። ኮማንዶስ ምስቲ ኩሉ
ብእትዮስራኤል ተመርሖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ገበናት፡ገዛውቲ ምንዳድ፡
ጥሪት ምዝማት፡ካብ ኣፍንጫ ኣንስቲ ዝማም ወርቂ መንዚዕካ ምውሳድ . . . ሳላ
ብቅዓት ተጋደልቲ ኤርትራ፡ ንትምህርታዊ ድሕረ ባይተኦምን ንሃገራዊ ሓላፍነትን ኣብ
ግምት ብዘእተወ ስልቲ ምንቅቃሕ ተጠቂሙ፡ ብዙሓት ኮማንዶስ ኣብ ጎኒ ሃገሮም ከም
ዝስለፉ ገይሩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቲ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ክፍጠር ደልያቶ ዝነበረት፡
ንጸጥታኣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘገልግል ናይ ኤርትራ ዘይምቅሳንን ሃይማኖታዊ
ምፍሕፋሕን ናይ ሕነ ምፍዳይ ስሚዒት ከይለዓል ተቃሊሱ ተዓወተ፡
እቲ ብደምን ዓጽምን ረሃጽን ሕርማንን ዝሃነጽናዮ ናጽነትናን ጅኦ ፖለትካዊ ሓድነትናን
ንዘልኣለም ይንበር !!
AAHafiz

Category: ትግርኛ

ኤርትራ 'ንግጉይ ክሲታት' ብሪጣንያ ተቓውሞኣ ትገልጽ

ባንዴራ ኤርትራን ብሪጣንያንኤርትራ፡ ንፈጻሚ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ብምጽዋዕ "ንግጉይ ክሲታት" ሃገሩ ዘለዋ ተቓውሞ ገሊጻ።ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ፡ "ዋይት ሆል [ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብሪጣንያ] ህወሓት ንዓመታት ንልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ክጸንሕ ምቕባሉ፡ ሕጂ ተመሳሳሊ" ፖሊሲ ይኽተል ከምዘሎን ከሲሱ።

"ፈጻሚ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ፡ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝቐጸለን ግጉይን ክስታት ዕቱብ መጠንቀቕታ ንምሃቡ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ተጸዊዑ" ክብል ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ።

እቲ ሚኒስተር፡ ነቲ ክሲ'ኳ ብንጹር እንተዘይጠቐሰ፡ ምስቲ ንኩነታት ጥምየት ንምዕዛብ ኣብ ትግራይ ምብጻሕ ዘካየደ ሚኒስተር ልምዓትን ኣፍሪቃን ብሪጣንያ፡ ዝተኣሳሰር ከይኮነ ከምዘይተርፍ ኣሚቱ።

ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምስላፍ ኣብ ኲናት ትግራይ ዝተሳተፈት ኤርትራ፡ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሓይልታታ ካብቲ ክልል ከምዘውጽአት'ኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት፡ ሰብመዚ ትግራይ ግን ገለ ከባቢታት እቲ ክልል ተቖጻጺራ ምህላዋ'ዮም ዝኸሱ።

ኤርትራ ን20 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ኢትዮጵያ ዝነበረ፡ ብውሳነ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋህባ፡ ባድመ ዝርከቦም ከባቢታት ኣብቲ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ኲናት ከምዝተቖጻጸረቶም ይፍለጥ።

ቢቢሲ ትግርኛ፡ ርእይቶ መንግስቲ ብሪጣንያ ንምርካብ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ኮመን ዌልዝን ዓለምለኻዊ ልምዓትን ተወኪስዎ'ሎ።

ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2023 እውን፡ መንግስቲ ኤርትራ ንመግለጺ ናብ መቐለ ምብጻሕ ዘካየደ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኣብ ኢትዮጵያ ንፈጻሚ ጉዳያት ብሪጣንያ ኣብ ኣስመራ ብምጽዋዕ ተቓውሞኡ ገሊጹ ነይሩ'ዩ።

ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ድፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ካብ ብደረጃ ኣምባሳደራት ናብ ፈጸምቲ ጉዳያት ምውራዱ ይዝከር።

ንልዕሊ 8 ዓመት ላዕለዋይ ሚሺን ኤርትራ ኣብ ብሪጣንያ ዝነበረ ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም፡ ብመሰረት መንግስቲ ብሪጣንያ ዘቕረቦ ጠለብ ናብ ሃገሩ ክምለስ ተገዲዱ።

እቲ ስጉምቲ፡ ኤርትራ ነቲ ኣብ ፈለማ 2023 ዝተመዘዘ ሓድሽ ብሪጣንያዊ ኣምባሳደር ምቕባል ድሕሪ ምእባያ ዝተወስደ'ዩ።

ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ፡ ኮመንዌልዝን ዓለምለኻዊ ልምዓትን ቅድሚ ክልተ ሰሙን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ፡ ናብ ኣስመራ ዝመደቦ ኣምባሳደሩ ምንጻጉ ዘለዎ ተቓውሞ ንምስማዕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2022 ንኣምባሳደር እስቲፋኖስ ጸዊዑ ኣዘራሪብዎ ከምዝነበረ ይገልጽ።

እወታዊ መልሲ ብዘይምርካቡ ድማ፡ ዲፕሎማስያዊ ርክብ "ብማዕረ" ክካየድ ንመንግስቲ ኤርትራ ጠለብ ኣቕሪቡ።

በዚ መሰረት ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ለንደን ክወጽእ ተገዲዱ።

Category: ትግርኛ

እስራኤል: ዛጊት 27 ኤርትራውያን ተቐቲሎም ኣለዉ

ኣብ እስራኤል 23 ደቀንስትዮ ብመጻምድተንን ብጾተንን ክቕተላ እንከለዋ ካብ 2019 ንድሓር ጥራይ ድማ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ብደቂ ሃገሮም ተቐቲሎም ከምዘለዉ ተሓላቒት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ኣብ ዘውጸኣቶ ጸብጻብ ሓቢራ::ብ20 ጥሪ 2024 ኣብ ርሾን ጽዮን ዝተባህለት ከተማ ኣብ ልዕሊ ዑመር ዓብደላን ሱልጣን ሳልሕን ዝተባህሉ ክልተ ኤትራውያን ብካልኦት ኤርትራውያን ዝወረደ መጥቃዕቲ ዑመር ሂወቱ ክስእን እንከሎ ሱልጣን ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ኣሎ::

ኣብ ልዕሊ ዑመርን ሱልጣንን መጥቃዕቲ ዘካየዱ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም መርመራ ይካየደሎም ኣሎ::

ኣቐዲሞም ዝተቐትሉ ኤርትራውያን ኪሮስ ተስፋሚካኤል ባርያጋብር: ሃይለ መስፍን: ደጀን ተስፋጋብር መስፍን ዝበሃሉ ኮይኖም ገለ ካብቲ ቅትለት ፖለቲካዊ ድፍኢት ክኸውን እንከሎ ገለ ድማ ምኽንያቱ ዘይትፈልጠ እዩ::

ኣካያዲት ዘይመንግስታውን ዘይመኽሰባውን ትካል ‘ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ’ ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም ብ20 ጥሪ ዝተኽየደ መጥቃዕቲ ገለ ውልቀሰባት ‘ሃይማኖታዊ’ ድፍኢት ኔርዎ ክብሉ ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶታት ዘይሓላፍነታዊ ምኳኑ ገሊጻ::

ብመሰረት ‘ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ’ ኣብ እስራኤል ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ 23 ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ብብጾተንን መጻምድተንን ህይወተን ሓሊፉ ኣሎ።

ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን መጻምድቲ ዘሎ ዘይምርድዳእን ዘይምትእምማንን: ከምኡ’ውን ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ዝፈጥሮ ምፍሕፋሕን ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ቀውሲ ይርከብ ኣሎ::

ኤርትራውያን ብመገዲ ማሕበረኮማት ይኹን ካልእ ኣገባብ ሽግራቶም ክፈትሑ እንተዘይክኢሎም እቲ ኩነታት ከይብእስ ይስጋእ::