Category: ትግርኛ

ናይ ኣንበብቲ ዓምዲ፡

ክቡራት ኣዳለውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞክራሲ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ኣካለ-ስንኩላን ተኸቢሩ ከም ዝዋዓለ ተኻታቲለ፡፡ ኣካለ-ስንኩላን ነብሶም ክኽእሉን ሂወቶም ክመርሑን ክማላኣሎም ዘለዎ ነገራውን ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት እንታይ ምኻኖም ምስ ሰማዕኩ ጸልማት ቀንጢጦም ብርሃን ክንርኢ ኣብ ዘተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ ዝሰንከሉ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ድሕሪ

Category: ትግርኛ

ብዘይ ኣገባብ ዝተጥርየን ኣባይቲ ናብ መንግስቲ ክርከብ ተወሲኑ

ኮሚሽን መሬትን ኣባይትን ኤርትራ ኣብ እዋን ስርዓት ደርግ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ወነንቲ ኣባይቲ ክኾኑ ናይ ዝበቕዑ ሰባት ገዛውቲ፡ መንግስቲ ክርከቦ ወሲኑ። ብመሰረት’ዚ ንኣዋጅ ቁጽሪ 16/91 ምርኩስ ብምግባር ኣብ መወዳእታ ናይ’ዛ ዝሓለፈት ወርሒ ዝጸደቐ ወሳኒ’ዚ 174 ኣባላት ናይ ዘለውወን 6 ማሕበራት ኣባይቲ ናብ መንግስቲ ክኣቱ’ዩ።

Category: ትግርኛ

ብሰንኪ ምትእትታው ህግደፍ፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ንሳልሳይ ዓመታ ብዘይ ፓትርያርክ ትምራሕ ኣላ

orthodox

ድሕሪ ሞት ናይቶም ብህግደፍ ዝተሓርዩ ፓትርያርክ ኣቡነ ድዮስቆሮስ ኣብ ታሕሳስ 2015፣ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብዘይ ፓትርያርክ ትምራሕ ኣላ። ሕጋዊ ፓትርያርክ እታ ቤተ ክርስትያን ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ፣ ነዚ ዝሓለፈ 13 ዓመታት ኣብ ማሕዩር ስለዝርከቡ፣ እታ ቤተ ክርስትያን ካብ ሕግን ስርዓትን ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ብህግደፍ ብዝተሓርዩ ኣቡናት ትካየድ ከምዘላ ይፍለጥ።

ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዑደት ዘካየዱ እዞም ናይ ህግደፍ ኣቡናት፣ ብዛዕባ ሃለዋት ፓትርያርክ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮንስን ሕጋውነት ናይቲ ብህግደፍ ዝተመርጹ ኣቡናትን ብዝምልከት በዳህቲ ሕቶታት ከምዘቐረበሎም 

Category: ትግርኛ

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ዶብ ኦምሓጀር – ሑመራ ተኸፊቱ

omhajer

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ ዶብ ኦምሓጀር- ሑመራ ብ7 ጥሪ ተኸፊቱ።

ነቲ ዕጹው ኮይኑ ዝጸንሐ ዶብ፣ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን መሪቖም ከፊቶሞ።

ኣብቲ ኣጋጣሚ፣ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ክልቲኤን ሃገራት ክርከቡ እንከለው፣ ኣሽሓት ህዝቢ'ውን ካብን ናብን ክልቲኡ ጎረባብቲ ዓድታት ተበጻጺሑ።

ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝጀመርኦ ሓድሽ ስምምዕ ሰላም፣ ካብ ወርሒ መስከረም ኣትሒዙ ዶባተን እኳ እንተኸፈታ፣ እቲ ናብ ክልል ትግራይ ብቀጥታ ዘእቱ መስመራት ዓዲ ዃላ- ራማን ሰንዓፈ- ዛላምበሳን ግና፣ ፍሉይ ናይ መንግስቲ ፍቓድ ንዘለዎም እንተዘይኮይኑ፣ ንካልእ ዕጹው ኮይኑ ኣሎ።