Category: ትግርኛ

ማይ በላ፣ ነበርቲ ዓዲ ሰጕዶ ዝኾኑ ኣልማዕቲ ጀራዲን፣ ጀነሬተራቶም ተሃጊሩ

ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ማይ በላ፣ ጀራዲን ከልምዑ ዝጸንሑ ሓረስቶት ዓዲ ሰጕዶ፣ ጀነሬተራቶም ተሃጊሩ። እዞም ብሞተር እናተሓገዙ፣ ጀራዲን ከልምዑ ዝጸንሑ ሓርስቶት፣ ንእንስሳ እንተዘይኮይኑ ንሰብ ዝኸውን ፍርያት ከየቕርቡ፣ ኣቐዲሙ ንዝተዋህቦም መምርሒ ጥሒሶም ብዝብል ጉዳይ ጀነሬተራቶም ከምዝተሃገረ'ዩ ዝጠቅስ ዝበጽሓና ሓበሬታ። እዚ ብሓላፊ ናይቲ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝርከብ ቤት ማአርቲ ከምዝተወስደ ዝግለጽ ዘሎ፣ ምህጋር ብውሕዱ ኣርባዕተ ዝኾና ዓብይቲ ጀነሬተራት፣ ኣብ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዓዲ ሰጕዶ ከቢድ ቁጠዐ ፈጢሩ ከምዘሎ፣ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣረጋጊጾም።