ግለጽነት ዜጎዯል መስርሕ፡ ሓቕን ሓሶትን ገጽ-ንገጽ ብከመይ ይጋጠማ ?

ኢሰያስን ድክ ኣቢን ብናይ ሓባር ወትሃዯራዊ እስትራተጂ ኣውጺኦም፡ ሰራዊት ምክሌኻሌ ኤርትራ ድቡ ሃገሩ ሰጊሩ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኢደ ከም዗እተወ በብኩርናዕና ነቲ ሓቕታት እናገሇጽና ብዘሕ መርትዖታት ነቕርብ ከም዗ሇና ይፍሇጥ።