ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዜተሳተፈ ዗ረጋግጹ ብዘሓት ሓቕታት ብመርትዖ ነቕርብ፡

 እዝም ክሌተ ምንቕስቕስ መንእሰያት ኤርትራ - / ንሓርነትን ንዯሞክራስን / ይኹን ካሌኦት ትካሊትን ማሕበራዊ መራኸብታትን ወሲኽካ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዜተሳተፈ ዗ረጋግጽ ብዘሓት ሓቕታት ብመርትዖ ክግሇጹ ጸኒሖም እዮም።