ናይ ሓዘን ውዴባዊ መግለጺ፡

 መንግሰተ ሰማይ የዋርስካ ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም፡ ስሙር ሰሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - (ስዯግኤ) ብሞት ሓርበኛ ኣምባሳዯር ኣዴሓኖም ገበረ ማርያም ሓዯ ካብቶም ገዲይም ተቓለስቲ ስለዝኾነ ዓቢ ሓዘን ከምዝተሰምዓና ንገልጽ። በዚ ኣጋጣም’ዚ ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ስዯግኤ ዴማ ንሓርበኛ ኣምባሳዯር መንግሰተ ሰማይ ይቐበሎ። ንኩሎም ስዴራ ቤቱን ፈተወቱን ጽንዓት ይሃብኩም ንብል