ዝኽሪ ስውእ ተጋዳላይ ጀላል ያሲን ኣበራ ብነጋሽ ሃይለ

jelalaberaናብ ሓወይ ጀላል ያሲን። ተጋዳላይ ጀላል ብኣካል ካብ ትፍለየና ኣርባዕተ መዓልቲ ኮይኑ ጽባሕ ናይ መወዳእታ ፈነወ ክኸውን ኢዩ። እንተኾነ ኣሰርካ ብድሙቑ ኣብ ልብና ሰፊሩ ወትሩ ክንዝክረካ ኢና። ሎሚ ሞባይለይ ከፊተ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ዝሰደድካለይ መልእኽቲ ነቢበያ። ኣብ መእተዊ" ኣብ ኣጋ ምማተይ ዝተረዳእክዋ ልቦና ሓዘል መልእኽቲ" ትብል ኣለዋ። እታ ጽሕፍቲ ዛንታ ክትዕ ነብርን ኣድግን ብዛዕባ ሕብሪ ሳዕሪ ቀጠልያ ኢዩ ሰማያዊ ኢዩ ትብል ኢያ። መልእኽታ ምስ ዘየድልዩኻን ዘይርድኡኻን ሰባት ኣብ ዘየድሊ ክትዕ ኣይትእቶ ዝብል ኢዩ። ናዓይ ዝተንከፈኒ ግን እታ ናትካ ኣብ መእተዊ ዝጽሓፍካ ኣብ ኣጋ ምማተይ ትብል ዓንቀጽ ኢያ። ብሂወት እትጸንሓለን ጊዝያት ዝቑጸራ ከምዝኾና ይርድኣካ ነይሩ። ኣብ ቤትካ ክበጽሓካ ምስ መጻእኩ ግን ዝተዓዘብክዎ ምስቁርቋን ምኹርማይን ኣይኮነን። ክብርቲ ወላዲትካ ኣደይ ዓሻን ንስኻን ጎድኒ ጎድኒ ኮፍ ኢልኩም ኮምፕዩተራትኩም ኣብ ቅድሜኹም ከም መማህርቲ እናተረዳዳእኹም ትጽሕፉ ነበርኩም። ንስኻ ትንፋስካ ኣብ ኣፍንጫኻ ሰዂዕካ ብማሺን እናኣስተንፈስካ: