መጸዋዕታ ብውድብ ተሐኤ ኣብ መጋቢት 64 ቶጎሩባ ሐበን

awateመጸዋዕታ ብሽም ጀጋኑ ሰማእታተ ብውድብ ተ.ሐ.ኤ ንስርሒት ዓዋተ ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ክንከትተ’’ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብወረ ብዘረባ ኣይኮነን ዝተባረረ ብዋጋ ሰማእታትና እንበረ’ ጸረ ሉኡኽ ኢትዮጵያዊ ኣርወ ብደም ኤርትራዊያን ዝጨቀወ እንኮ መዓልቲ ማይ ማይ ዘይጨነወ ንለውጢ ንደቀባት ንጽውዕ ኣለና ወ’’ ንሐቀኛ ለውጢ ንጽውዕ ኣለና ሎሚ ንኡትዮጵያዊ ሉኡኽ ክነርግጾ ሰልሚ ንታሪኽ ሎኽመኛ ክንገብረሉ መዛዘሚክውን ክኸውን ናይ ህዝብና ሕልሚ’’ ጻዊዒትና እነሆለ ጸረ ጎባጢ ጉጅለ ንዓቢ ንጊንበለ’’ ሪምካ ክዝመት ኣይትተዓመት ተዳሎ ንሐርነት’’ ዓወትና ክቃላጠፍ ንለውጢ ጸረ ህግደፍ ኣብ ሐደ ንጥርነፍ’’ ብሎኽመኛ ኣባል ቅያደል ዓማ ውድብ ተሐኤ ብውዲት ተዳኺማ እንበር ካብ ቃልሲ መዓስ ሃዲማ ዋጋ እንዳ ከፈለት ነዊሕ ተጸሚማ’’ መልሐስ ነዊሐ ኢድ ለሚሳ ንምብትታን ተሐኤ ኢድ ሐዊሳ ንሉኡኽ ኣስራተ ካሳ ኣንጊሳ’’ ብደገን ብውሽጥን ክነፍሪ ፍረ ኣብ ባይታ ስራሕ ምስ ተጀመረ ንጉጅለ ህግደፍ ዒራዒሮ ክነስፍረ’’ ኣብ ቅንያት(64)ቶጎሩባ ሐበን መጸዋዕታ ተሐኤ ንኤርትራዊያን ብደገን ብውሽጥን ብስሙር ኪዳን ንህዝብና ካብ ፋሽሽቲ ጉጅለ ንምድሐን ኣብ 2023 ራህዋን ቅሳነትን ንምስፋን’’ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና’’ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን’’ኤረና ንለብዘበን እንበር ነዓመታስ ሸዊት ለምለም’’ብኣባል ተሔኤ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን(10)መጋቢት 2023።