እቲ ኣዜዩ ዜበርትዐ ሓይሊ

ን ኤርትራውያን ሰውራ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን። ኤርትራውያን ን 30 ዓመታት ኣንጻር መግዚእቲ ኢትዮጵያ ብረታዊ ሰውራ ኣካይድና ናጽነትና ዜጨበጥና ህዜቢ ኢና። እቲ ታሪኽ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል ‘ዩ ፡ ኣብ ናይ ታሪኽ መዚግብቲ ‘ውን ብቀሊሉ ክርከብ ስለዜኽእል ፡ ኣብዙ ምትንታን ኣየድልን። ከም ኩሉ ኣብ ዓለም እተራእየ ብረታዊ ሰውራታት፡ ሰውራኤርትራ ‘ውን ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ናጽነት ድኣ እምበር ሓርነት ከጎናጽፎ ኣይካኣለን። ንመግዚእቲ ኢትዮጵያ ዜርድኦ ዜነበረ ቋንቋ ብኻላሽን ምድሳቕ ስለዜነበረ ፡ ኣብቲ እዋን እቲ ጎነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ ቁኑዕ ኔሩ ክበሃል ይከኣል ‘ዩ። ድሕሪ ናጽነት ግን ፡ እቲ ኣካይዳ ክቕየር ኔሩዎ። ኢሳያስ ግና ባህርያቱ ክቕይር ኣይመረጸን።