ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ ሽካ ኣመራ 11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ጀዊራ እክባ ፋሪዕ ሙርቛ ብሊነሪ- ኤርትራ

ሽካ ኣመራ  11.11.2009-11-11.2019 ተከልስረትል

እዳናኹ ሙርቛ ብሊናዂ ኮልኽር ዲያስፖሪልኽር መንደርትደናኽር፣ ይን ሓለኖ ሰገርናኹስና ኣከገግር፣ ውራ ህብደናኹን፣ ይኖ ደባነቱ  ወንቐረስ ጃብስነኩንኩም።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሆደ ያዂ ጀመረድ ኤርእስረሪ፣ ብሊን ናይ መታን ፍንሕንሕ ይድኖ ሓለንዶ ከርተፍ የረሪ ኤርበዲ ኤመረዲ 11.11.2009-11-11.2019  ንርኣክነት ጀዊራ ሽካ ኤምሪኹ ትዃስ በርህደቲ እንኩቲ። ይና ጋብድኻ ጋብጝኒ ይነኣኽርድኻ ሓሰብጚኒን ድንክል እስተና ሰጘኩ። ሆደኻ እና ሰንሰለት ኒስ ከርደ ጉራዂ ኤመራ ግን። ሆደ ‘’ትምያ’’ ያዂ ወክትል ትም ይነሊ ይና ወራትሲ ኤሪዉ እሲድኖሉ ኣኽኒ ይን ህንብነኩንሉ ይሮ ኣቅሩንሊ ንር ማእኮትዲ ንርእስታዲት ከዋ ጃብል ኣዋጅድ ገምድራ ግርጋ ባርሂ ግን።

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ/ሆደ ሰልፍ ንር ሱጝ ፍንሕንሕ ሙርቛ ብሊናኹ ግን ንእርጋዂ። እና ፍንሕንንሕ ኒኻ ሻን ባድል-ስዊስል 11.11.2009 ዲባ እሰነ ጉድኖኽር ገምድኖኽር ጃቢታኹል ኣኽኒ ህንብናኹል ድግም ብሊኒ ሙርቖስ ተብድኖ  ‘’ላሕመድ ሻን ይና ናይ መታን ጉንን’’ ይነሪትል ቀሽቐሸውዲ ሓድተዉዲ ጃብል እሲነ ግን። ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ዕሙጫን ንር ከዉል እምንዶ ናስሕ ለበከድ ጉርነዲን ንኪ መርቛ ብሊኑዂ ህንባ ኣካንልክ እክብሰኩር ቁርቁሪተኩር ለመለምል ኮዶ ንርሕሲ ወከሎ ጓክር እንኩዂ። ሽካ ኣመሪል ሙርቛ ብሊኑዂ ግርብ ሱቛኹልድ ንኪ ክብያ ግርብል ህንበኩ። ሆደኻ እሰካ እርገዉድ ይሰውዲትል ወተስቶ ኣኽጊ ናጝር ገሪ ክድመት ጨብረትና ድምሮ ንከዉሲ ደበልድቶ ላሕመድ ጂበዉሲ ትክሲነ ትከይወስኻ ኤድኖ ሕንንኖ ጨበረቲ።

ለመልም ስዳዋዂ ኣኽላ። እምንደጝር ማእኮት ክምረጝን ደኣም ክራኽር ሰኻራ ግን። ብሊና ድግምል እምንሊ ደዉ የት ይና እግዋርኽር መስከረናዂ እምን ግን። ኒን ደኣም ከደመጝረንሉ ገነኩ ክረኲ። ጂባዃ ኮሊትል ህንባዂ መሪ እና ትክየዉ ዓዋዲ በልዲሩሲ ስርልድ ሙኩድሮ ቂርዲ ገርክዲ ገንጃ ሻኽላ። እከይ ገረትሲ ሻሎትል ካስሮ ገለበድጋዂ ክርጛ እለሉ። ሻልትሲ ሒልድር ጓቑስስነድር ሰላዲስኽር ሲመርድር ድገር ክብርድር ሻዓብ ላሕመድር ደኳዂ ለመለምድር ምልልጛዂ ኣኸዉድ ገሪ ጎታ ትክየዉ ዓዋዲትል ጎታ እሰ ህንበኩ።  ይና በለዲትል ትክየዉ ዓዋዲት ቀሃምደኩሎም እንኩዂ።

ብሊና ብሪል ንኪ ህንባዂ ዕምጭ ኮዶ ገደዱ እተረኩ እንኩዂ። ካቶሊክድ እስተ እርገዉ ልጝንቲ ክኒሩዲ ዓፍየቱዲ ኤላ ኣኩ እርገዉሲ ናት ኤበበዶ እንታ ገነሲ ዓቑ ወረዳ ይዂ። ይና ቑርር ዋዲክ ገነር ጋብድ መሀስርነት ይኑ ኤሪዉ ድገ ቑርዲ ላሓምደዉ ጋብዲ ፍትሕ ሕክምዲ ገብነዲን ውረቢል ሳዳ ብኖ ከደን መኸልተዉ እሰሎም ህንበኩ። ንድኻ ጋይትና መፍትሕ ኣኾ ላዂ ላዂ ልኩል ተከኖ ሳህረዲ ባሕርዲት ግርጊዂስ ኡኖ ቅሬንሊ ፋሕ የነኩ እንኩኑዂ።

እማ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሙርቛ ብሊኑዂሲ እና ደኮዉ ኤሜታተል ፋርሳን ሻንድ እስተዉ ክደም ሺብሰዉ ኣኽላ። ናልድ ህንቡንትክ ንኪ ይና ሽንግሩው ጎሊተንቲ ይና ምጨሲ ጋብድኖ ይና ረድዮታት ብሊና ጃህራይ ጨበሪ ፈይስ ቦክል ካዉዲ እርገዉዲ ኒሰና ፓልቶካትል ካዉዲት ሕበበረደ ብልና ናይ መታን ግንቢ ጉደት ግርም ቋልናዂ ግን።

ክብስነ እልብድናዃ ናዉክር ይና ምራዲ ይና ሳህሮዲ እርጋኹሉኽር ህንባኹሉኽር ባሕሮታት ይነዉ ትንክብ ትንክቡ ንኪ ብሊና ላሕመድ ዲባ  ዲያስፖራ እስነድ ሓበንስኖ ህንብነኩን። ክኒስኽር ድግምድ ጉኖኽር ለበኪትኖኽር ለመለም የዉ ሰቐራት ወቡ ደበሪረዉሲ ምኽርግኒ ተኸትል ጀምረዉ ይና ቑር ጊብ በላይነዉሲ ጃብትንን ይና ክሰራ ሺራዂ ኣኽላ ይነኩን።

ደኮዉ ኣዉካትል ደርብ ይን ሻኽኖ ህንብናዂ ስቱርድ ከደምና ኣኸዉድ ዕቡብድ ሆደ ውራ ህበትን ውራ እሲትን ያዂሲ ሰኼዔትል ጃብሲንልኩም። ይና ጨርኽር ኤዉናርሲ ደወጝኒ ከዉሰና ናትክ ክድመትል ህንበነኩ። ንደብኽር እና ደርብ ኒስ ገለ ወክት ኣኽራሲክ ሻኽኖሉ ፈርኖ ኣኸዉድ ንኪ እንተል ጃብስነኩንሉ።

ይና ዋንትና ይና ናንሊ ግን። ድገር በሎቲካ እክብ ይና ዋንትነስ ናትልድ ኤርኤግነን እመሪ ዋስድኖና ኣኽኒ ይኖ ናዉ ሓደርናኹልክ ናዲ ህንብነኩን። ናዲ ዋንትና ካያ ኣኽጊ ላሕመድ ከደምድኖኽር እምንዲ ፍትሕ እና ዓምጮና ህንባዂ ደንቢ ተከልስሮኽር ለመለም ይነኩን። ኒል ናዉክ ብሊን ፈርናኹልክ ማልዲ ልግንዲ ለበከዲ ብድኖ ካበዉና ገሪ ሓምደ ህንበኩና። ንኪ ሸኽር ቐሺራኽር ፈላሲትል ወረበድር ኮልስኽር ሰሄራዂ ወክት ግን። ይጝር ኒስ ኤርእኖ ድሕነት ኮሊሩዂ ጃብስኖ ሙርቛ ናይሲ ጃብራ እስነ ጋቢኖ ወጀበላ። ድገት ዳሕኒስኖ ይና ኡሰሪ ይና ነሳኹራ ላሕመድ ይና ብሊናርሲ ዲባ ዲያስፖሪል ቋሊስኑ ለመለም ይኖ ድምኖ ፋነይነኩንኩም።

ጅወራ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ ሪሪ ይኖ ኩጝድኖ ጋቢኖ ጀረብግናዂ እና ኤርባ ኒን 1970ዓም ይና ወረቢል ጀረያዂ ድዳ 741 ኣዳም ሰዃ ኳሪል ብስክዲረዲ ዖነድት ለከንሲ ሓከምጝኒ ጀዊራ ይኖ ክብሲኖሉ ጀረብኒ። ሻን ሓይሳን ኡሰዉ ነሰኸዉ ሻሎት ቁደዉ ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ እንተሪ ግን እማ እንተእማኒሰና እንታ ቁልፊረስ ሸጥ ስዲነ ሆዴት ሽካ ኤመሪዂ እንት ህብንደናዂልክ ቲዃ ወልዕትኖ ተዓየብነኩን።

ዖነዲ ብስክዲረዲ ካያ ኣኽጊ ሱቖ በልዲ ከበሰዲትል ወክት ለመለም ዲስነዉ ናጝር ልጝንቲ እንሽዉዉል ክረዉ ባሕርዲ ሳህረዲት ዲህስነዉ ቋልኑ ገንጃ እላ። ትም ይና ለጛ ክር ግን። ለመለምኻ ትላ ግን ትላኽር ናዕሰኩ እማ ለመለም ይንን ይኑ፣ ደባንዲ ናይ ኮሪሩኹዲ ተምኔትኑ ንድ ኤብድኖ ኒዲ እንታ ዳሕነነዲ ይነኩንሉም።

መሪ ፍትሕ ሻኽጋኩ ጨደፍኒ!!!

ከዉታት ኢርትሪን ስድቕ ፍትሕ ግን!!!

ፋሪዕ እክባ ሙርቛ ብሊነሪ-ኤርትራ፣ Friday, 22 November, 2019