ክፍሊ ዛና: ብምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ ዜዲሎ ወግዓዊ መጽሔት

 /ምመኤዯ / ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ ፡ ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ህጹጽን ግዛ ዗ይህብን ከምዜኾነ ይኣምን። ሃገራዊ ጉቡእና ክንፍጽም፡ ጽተነጸረ እስትራተጂ ሓንጺጽና፡ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ ቓልሲ ኣካይዲና መሰረታዊ ለውጢ ከነምጽእ፡ ብትብዓትን ተወፋይነት ሂወትና ክንከፍል ዴሉዋት ከም዗ለና ንህዜብና ክንሕብር ንፈቱ።