ዕዉት መስርሕ መረጻ ክልል ትግራይን ውጽኢቱን፡ መሪር ጽፍዒት ኣብ ልዕሊ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስን ጉጅልኡን እዩ!!

 ህዝብታት ኤርትራ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ በብሸነኾምን ብሓባርን ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ፡ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ኣካይዶም እዮም። ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ኣብ ዘቕነዐ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ቃልሲ ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብውድባቶም፡ ህዝቢ ትግራይ ድማ ብውድቡ ህወሓት፡ እናተመርሑ ዘሰላሰሉዎ ጅግንነታዊ ተጋድሎ፡ ኣብ ታሪኽ ቃልስታት ዉጹዓት ህዝብታት ዓለም፡ ብድሙቕ ቀለም ተጻሒፉ እዩ።