ገንዘብ ከፊልካ ጎይታ ምግዛእ

ወዲ-ሰብ ከፍርየሉ ኣብ ዝኽእል ዕድመ ምስ በጽሐ፡ ጉልበቱን ፍልጠቱን ክንዲ ዝኸኣሎ ክሰርሕ ኣለዎ። እንተሰሪሑ ከፍርዩ። ገንዘብ ክረክብ’ዩ። ገንዘብ እንተረኺቡ ከኣ ዘድልዮ ነገራት ክሽምት’ዩ። ገንዘብ ብዝተፈላለየ ሕጋውን
ዘይሕጋውን መንገዲ ናይ ምርካብ ዕድላት’ኳ ዘጋጥም እንተኾነ፡ ብወሳኒ መልክዑ ግን፡ ፍልጠትካ ወይ ጉልበትካ ኣፍሲስካ’ዩ ዝርከብ። ፍልጠትካን ጉልበትካን ሂብካ ትረኽቦ ገንዘብ ድማ፡ ንህይወትካ ዘድሊ ዓይነት ነዋት ካብ ዕዳጋ ትሽምተሉ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ገንዘባዊ ምንጪ ናይ ምርካብ ዕድል ንዘይብሎም ጽጉማት ሰባት ብምዕንጋል ናይ ሕልና እፎይታ ትረኽበሉ’ዩ። ነብስኻ ብምኽኣልካን ንኻልኦት ጽጉማት ብምሕጋዝካን ከይሞትካ ኣብ መሬት እንከለኻ መልሰ ግብሪ ናይ ሰናይ ተግባርካ ትሪአሉ’ዩ።