ገዛ ርእሱ ሓራ ዘይወጸ ሰራዊት፡ ህዝቢ ሓራ ከውጽእ ትጽቢት ኣይግበርን።

ሓርነት፡ ካብ ትምክሕቲ፣ ጽበት፣ በለጽ፣ ስሰዐ፣ ኣድልዎ፣ ተንበርካኽነት፣ ዕሱብነት …ወዘተ ነጻ ዝኾነ፡ ገዛእ ርእስኻ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ምዃንካ ግቡእ ኣገንዝቦ ካብ ምሓዝ’ዩ ዝብገስ። ካብ ኩሉ ድሑር ስምዒታት ነጻ ኮይንካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ልክዕ ዝኾነ ሚዛን ክትገብር እንተበቒዕካ ሽዑ ንሽዑ ንጹር መንነት ክህልወካ’ዩ፡፡ ንስኻ ሰብ ብምዃንካ እንታይ እንተረኺብካ ትሕጎስ ትቐስን፡ እንታይ እንተስኢንካ ትሻቐል ትሓዝን ውሽጣዊ ሕልናኻ ስለ ዝነግረካ፡ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሕማቕ ኣረኣእያ ክህልወካ ኣይኽእልን። ሕቶ መሰል ንዘልዕሉ ወገናት፡