Wake up!!!!!!! Eritrea is reoccupied by Ethiopians!!!!!! Back to armed struggle........there is no other alternative!

ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ምምልካት ዶብን፡

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦ ዝሓለሞ ገዚፍ ቁጠባዊ ረብሓ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ብዘተኣታተዎ ሓድሽ ናይ ቁጠባ ፖሊሲን ናይ ገንዘብ ስርዓተ ልውውጥን ምኽንያት ስለዝተኾለፎ፡ ነቲ ''ጉዳይ ዶብ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ክበጽሕ እዩ'' ዝብል ብሂሉ ብምርሳዕ፡ ብኡኡ ኣመሳሚሱ፡ ብ12 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ልኣላዊ ምምሕዳር ኢትዮጵያ ዝነበረ ከባቢ፡ ዘይተሓሰበ ኣዕናዊ ኩናት ከምዝወልዐ ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ሕቶ ዶብ ወይ ናይ መሬት ይግባኣኒ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ'ምበር ብኵናት መዕለቢ ክረክብ ስለዘይክእል ብሓደ ሸነኽ፡ ትምክሕተኛን ወራርን ባህርያትን ተግባራትን ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ባይታ ከም ሕሱም ምስ ተሓምሸሸ ድማ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ብስዑር መንፈስ ብዝተቐበሎ ስምምዕ ኣልጀርስ፡ ጉዳይ ዶብ ናብ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ኣምሪሑ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ከምዝዓረፎ እንፈልጦ እዩ። ይኹን'

ምበር ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም መንግስታት፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዝተፈጠረ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ፡ ን16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው ብምስፋኑ፡ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ጎረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ማእለያ ዘይብሉ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት ክወርድ ጸኒሑን ኣሎን።