ታሪኻዊ ስሕታን ከይኣረምካ፡ ታሪኻዊ ድፋዓት ምጽጋን፡

ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ኮነ፡ ቅድሚኡን ድሕሪኡን ንህዝባዊ ሓርነትን ክብረትን ክብሉ ዋጋ ዝኸፈሉ፡ ታሪኽ ዝሰርሑ ዜጋታት ብግቡእ ክዝከሩ ኣለዎም፡፡ ክዝከሩ ኣለዎም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ግቡእ ክብሪ’ውን ክረኽቡ ይግባእ። ኣብ’ቲ ሃገር ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ነጻ ንምግባር፡ ዝተፈጸመ ታሪኻዊ ስርሒት፡ ዝነበረ መሳለጥያ፣ ዝነበሩ ደገፍቲ፡ ተደናገጽቲ ውልቀ-ሰባትን ሓይልታትን ወጻኢ፣ ታሪኽ ዝተሰርሓሉ ቦታታት ኩሉ ብግቡእ ሰኒድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝኸደሉ ባይታ ምፍጣር ዜግነታዊ ግዴታ’ዩ። እቲ ሰነድ እንተተቐዲዱ ሰፊኻ፡ እንተፈሪሱ ጸጊንካ፡ ንተረካቢ ወለዶ ኣጨቢትካ ቀጻልነቱ ኣውሒስካ፡ ንበጻሕቲ ክፉት ምግባር ከም ሓሳብ ቅኑዕ’ዩ። ይኹን ግን ከምዚ